Przetargi.pl
Pełnienie funkcji kierowników szkolnych w projekcie pn. Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina i Miasto Warta ogłasza przetarg

 • Adres: 98-290 Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8294001 , fax. 043 8294506
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Warta
  ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 1
  98-290 Warta, woj. łódzkie
  tel. 043 8294001, fax. 043 8294506
  REGON: 73093454200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gimwarta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji kierowników szkolnych w projekcie pn. Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji kierowników szkolnych w projekcie pn. Szkoła Równych Szans współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane dotyczące projektu: 1 Projekt realizowany jest w Gminie i Mieście Warta; 2 Wartość projektu - 1 396 450,00 zł.; 3 Liczba placówek oświatowych objętych projektem - 8; 4 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem - 888; Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Ilość części 8. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena oferty) ma obejmować okres od 01.01.2011r. do 30.03.2011r z pominięciem miesięcy lipca i sierpnia 2011r., w których nie będą się odbywać zajęcia pozalekcyjne objęte projektem. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie. Zakres obowiązków kierowników szkolnych: 1 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu w szkole; 2 Monitoring realizacji programu w szkołach; 3 Współpraca z biurem projektu; 4 Organizacja planów zajęć 5 Nadzór nad nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 6 Inne zadania zlecone przez koordynatora projektu Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z części wymienionych w pkt 5 SIWZ. Wykonawców obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794211002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gimwarta.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach