Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja dawnego Kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Kuśnierska
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 556256784 , fax. 556256786
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sztuki Galeria EL
  Kuśnierska 6
  82-300 Elbląg, woj. brak
  tel. 556256784, fax. 556256786
  REGON: 170173823
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.galeria-el.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja dawnego Kościoła NMP-obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:1. analizę dokumentacji projektowej, jej weryfikację i ocenę kompletności, sporządzenie raportu z tej analizy pod kątem prawidłowości, powyższe sprawdzenie należy przeprowadzić również pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości zastosowania przepisów art. 29 ust. 1-3 ustawy Pzp; 2. udział w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w tym wsparcie eksperckie Zamawiającego w zakresie: konsultacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym także wzoru umowy na roboty budowlane,identyfikacji zakresu czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane,udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania do SIWZ , analizy i oceny ofert (w tym w szczególności kosztorysów ofertowych), oceny konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych przez wykonawców ofert, wskazania omyłek w ofertach i sposobu ich poprawy, oceny zasadności i konieczności odrzucenia ofert lub wykluczenia wykonawców, rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty; 3. przygotowanie procesu inwestycyjnego; 4. zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; 5. prowadzenie rozliczeń bieżących; 6. rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania wykazu środków trwałych; 7. obsługę okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 3.1 w pieniądzu, 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 6191 5827 z dopiskiem „Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” - WADIUM” 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy dołączyć do składanej oferty (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty) lub zdeponować w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 8. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać postanowień na mocy których, Gwarant / Poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach