Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi Inżyniera kontraktu nadzoru inwestorskiego, tj.: 1. weryfikacji (sprawdzenia) dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym dla powyższego zadania, 2. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami występujących branż ( mostowej, drogowej ), 3. koordynacja robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym, 4. nadzorowanie wykonywania badań sprawdzających. Zamierzenie budowlane obejmuje realizację następujących etapów inwestycji: ETAP I obejmuje: prace projektowe: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru , kosztorysu oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót. ETAP II obejmuje: wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: a) zaprojektowanie i przebudowę wspornika chodnikowego (od strony dolnej wody) b) wymianę wyposażenia mostu – dylatacji na jezdni i chodnikach, wymiany nawierzchni jezdni, c) wymiany poręczy, wymiany krawężnika, d) wymiana rury osłonowej dla kabla oświetleniowego w sporniku chodnikowym mostu, e) zaprojektowanie i wykonanie zamocowania słupów oświetleniowych na moście, f) naprawę powierzchni betonowych przyczółków i skrzydeł mostu stalowego, g) budowę ciągu pieszo-rowerowego lub pieszego i rowerowego po omawianej stronie jezdni h) na odcinku od ulicy Bończyka ( wraz z wiaduktem nad ulicą Bończyka ) do Placu Konstytucji 3 Maja, i) wymianę warstwy ścieralnej jezdni, nitki północnej, trzy pasy ruchu, na całym omawianym odcinku (od wiaduktu nad ulicą Bończyka do placu Konstytucji 3 Maja), j) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego od wiaduktu nad ulicą Bończyka do schodów oraz zaprojektowanie zamocowania słupa oświetleniowego na murze oporowym ( na tym odcinku ), k) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego pomiędzy obiektami oraz zaprojektowanie zamocowania słupa oświetleniowego na murze oporowym (na tym odcinku ), l) wymianę poręczy na odcinku muru oporowego od mostu nad rzeką Odrą do Placu Konstytucji 3 Maja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program Funkcjonalno-Użytkowy zamówienia „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435. Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego, m.in: 1. Etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlano – montażowych: − Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót inspektor nadzoru danej branży dokona weryfikacji (sprawdzenia) dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym sporządzonym dla powyższego zadania, − Nadzór inwestorski zweryfikuje także kompletność dokumentów, pozwoleń i rysunków z punktu widzenia realizacji całości robót za dostarczenie, których odpowiedzialny jest Wykonawca, − W przypadku rozbieżności nadzór inwestorski zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów, 2. Etap budowy: a) koordynacja robót będących przedmiotem umowy, w zakresie warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych, b) zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych, d) nadzór nad Wykonawcą Kontraktu w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz nad prawidłowym oznakowaniem robót na czas prowadzenia budowy, e) współpraca z właścicielami urządzeń obcych, f) zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymogami, g) monitorowanie postępu prac, h) ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z umową z Wykonawcą Kontraktu, sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru robót częściowych oraz odbioru końcowego, i) opracowanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia przez MZD procedury przetargowej na zamówienia dodatkowe zgodnie z Prawem zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba, j) udział w przygotowaniu i ocena niezbędnych opinii, ekspertyz i dokumentacji na zamówienia dodatkowe i roboty zamienne, o ile zajdzie taka potrzeba, k) sporządzanie oraz przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji protokołów konieczności na roboty i usługi zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 u. p. z. p., roboty zaniechane i zamienne wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów, w tym zatwierdzanie kosztorysów oraz przedstawianie szczegółowego uzasadnienia, l) zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich zmian dotyczących wartości robót i materiałów, m) przeprowadzanie odbiorów robót: ulegających zakryciu, robót zanikających poprzez wpis do dziennika budowy, odbiorów częściowych, branżowych, końcowego, n) egzekwowanie przestrzegania harmonogramu i terminowej realizacji robót, o) kontrole badań na warunkach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, p) kontrola prawidłowości prac pomiarowych, q) prowadzenie dokumentacji budowy wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, r) stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę Kontraktu, s) weryfikacja kompletności i prawidłowości wniosków, wraz z załącznikami, o udzielenie pozwoleń na użytkowanie opracowanego przez Wykonawcę Kontraktu, t) udzielanie wyjaśnień odnośnie realizacji zadania w przypadku przeprowadzanych kontroli w okresie budowy zadania, u) zapewnienie obecności osób, podczas kontroli lub audytu, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień, związanych z realizacją zadania, a także: − reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami; − czynnego uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, oraz pozyskania od Wykonawcy robót, przed rozpoczęciem robót, między innymi: zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, opłaconej polisy ubezpieczeniowej placu budowy i robót, inwentaryzacji placu budowy, planu bioz i wszelkich niezbędnych dokumentów dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego nadzoru budowlanego; − prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych odnośnych regulacji; − nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; − uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Kontraktu terenu budowy; − prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; − kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; − udzielania Wykonawcy Kontraktu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; − odbioru i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu; − zatwierdzania w szczególności przedstawione przez Wykonawcę Kontraktu Programy Zapewnienia Jakości dla poszczególnych asortymentów robót określonych w STWiORB, harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz BIOZ; − podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacji prowadzenia robót niezgodnie z kontraktem i BHP; − wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; − organizowania oraz przewodniczenie/prowadzenie narad koordynacyjnych w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Kontraktu, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciel Zamawiającego oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu w terminie 5 dni od dnia narady; − sporządzenia opinii i oklauzulowanie przekazanej przez Wykonawcę kontraktu dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z PFU; − czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; − wydawania po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego poleceń zmian oraz dokonywania ich wyceny; − nadzorowania wykonywania i obsługi formalnej robót polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług (art. 67 ust. 1 pkt 6 u. p. z. p.) zamiennych i dodatkowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia; − kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; − stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Kontraktu; − zlecania Wykonawcy Kontraktu wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; − zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu; − zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; − weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu; − odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; − poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Kontraktu wad; − kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu reguł BHP, w tym zgodności z zasadami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”; − sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; − przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Kontraktu dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego; − poświadczenia terminu zakończenia robót; − rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Kontraktu i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich; − rozliczenia umowy z Wykonawcą Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia/ odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron; − w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Kontraktu dotyczący realizacji robót budowlanych, wsparcie Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i dowodów materialnych, dokumentów dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska inspektorów nadzoru co do przedmiotu sporu; − udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu; Wykonawca niniejszego zamówienia – zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie odpowiedzialny między innymi w poniższym zakresie i decydować o: − dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; − zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu; − wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; Wykonawca niniejszego zamówienia –zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie wnioskować o: − zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót i nie jest sprzeczna z warunkami Umowy i PZP; − przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ww. Ustawy; − akceptację podwykonawstwa z wystawieniem własnej opinii w tym zakresie; 3. Etap odbioru Po zakończeniu robót, Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy Kontraktu, zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego dokona zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót. Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego – wyegzekwuje od Wykonawcy Kontraktu: − Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) i przekaże go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego wraz ze sprawdzeniem, − dokumenty wymienione w §11 ust. 5 Kontraktu, tj.: wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru wymagane Kontraktem, SIWZ na realizację Kontraktu, normą (pomiary, badania, recepty, atesty itp.), dokumentacją projektową oraz STWiORB. a) Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiających komisyjnego odbioru końcowego, b) Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego ma obowiązek dokonać stwierdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez wykonawcę robót, c) Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest, w trakcie trwania zamówienia, do wykonania wszystkich innych czynności i prac, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia planowanych efektów zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Uwagi dodatkowe: 1) Sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego ustala się na czas realizacji zadania tj. od daty zawarcia umowy z nadzorem inwestorskim do złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i końcowego rozliczenia zadania tj. do 15.12.2019 r. 2) Czas trwania niniejszej Umowy określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego stosownie do długości trwania procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy Inwestycji oraz długości trwania realizacji Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia Inwestycji oraz końcowego jej rozliczenia. W przypadku wydłużenia realizacji Umowy o nie więcej niż 2 miesięcy nadzorowi inwestorskiemu nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 3) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 ust. 1-3 oraz art. 76 ww. ustawy. 4) Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować następującymi osobami: 1. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej 1 obiektu mostowego 2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej 1 drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach