Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami na terenie kompleksu zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek w Mosznej, ul. Zamkowa 1 w granicach administracyjnych gminy Strzeleczki na terenie powiatu krapkowickiego, w województwie opolskim. Przedsięwzięcie zakłada roboty budowlane, instalacyjne oraz montażowe. Nadzór inwestorski obejmuje następujący zakres robót: 1) Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów, 2) Prace przy stolarce okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana), 3) Rewitalizacja fontanny zamkowej, 4) Remont kanałów parkowych, 5) Wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznej, 6) Montaż ogrodzenia, Prace wymienione w pkt 1 – 6 realizowane będą w ramach projektu pn. „ Śląsk bez granic III – zamki i pałace”. 7) Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku Zamku, 8) Wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczeń, 9) Dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu, 10) Renowacja stolarki wewnętrznej w budynku Zamku. Prace wymienione w pkt 7 – 10 realizowane będą ze środków własnych Województwa Opolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach