Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 341-94-46 , fax. 0-52 340 02 05
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Karłowicza 26
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 341-94-46, fax. 0-52 340 02 05
  REGON: 82089000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.womp.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmianami). Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże: a) konstrukcyjno – budowlaną, b) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w dokumentacji, która dostępna jest na stronie internetowej: http://www.womp.bydgoszcz.pl/, w ogłoszeniu o przetargu na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wykonaj” dla zadania „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”, Nr sprawy: WOMP-DA-3701-2/2019. Planuje się, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie działania 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 23.04.2019 r. na rachunek bankowy Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz Konto bankowe: BZ WBK 33 1500 1360 1213 6002 1921 0000 z zaznaczeniem „Wadium – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY”. Termin uznaje się zachowany, jeśli środki pieniężne zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego do 23.04.2019 r. do godziny 10.00. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołane i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, wadium wniesione w formie gwarancji bankowej (lub innej) należy dołączyć do oferty przetargowej. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach