Przetargi.pl
Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, Unieście, ul. Świerczewskiego 44
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 31 89 750 , fax. 0-94 31 89 750
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny sp. z o.o.
  Unieście, ul. Świerczewskiego 44 44
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 31 89 750, fax. 0-94 31 89 750
  REGON: 32041970200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno. Zakres obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera i sprawującego nadzór inwestorski: 1) pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, 2) współpracę z nadzorem autorskim, 3) zapewnienie pełnej obsługi rozliczeniowej, 4) przekazanie wykonawcy dziennika budowy, 5) wydawanie wszystkich poleceń na piśmie, 6) przekazanie wykonawcy robót terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez wykonawcę terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy, 7) współudział po zakończeniu robót w przekazaniu użytkownikowi terenów przejętych na okres czasowy, 8) przynajmniej jednokrotną w ciągu tygodnia obecność Inżyniera na terenie budowy, w okresie trwania budowy, 9) obecność Inspektora na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, nie rzadziej niż raz w tygodniu 10) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 11) opiniowanie szczegółowych harmonogramów robót, 12) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem robót, 13) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 14) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 15) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót i niezbędnych korekt tych rysunków, 16) zatwierdzenie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 17) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 18) opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji zamawiającemu, 19) kontrolę źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty np. obsługę maszyn, 20) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót, 21) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 22) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, 23) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu, 24) kontrolę jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową normami i specyfikacjami technicznymi, 25) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 26) przygotowywanie dla zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z zamawiającym (raporty miesięczne, końcowy i pogwarancyjny), 27) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót, 28) organizowanie, minimum raz w tygodniu, rad budowy dotyczących postępu robót z udziałem zamawiającego, wykonawcy robót i Inżyniera oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron, 29) prowadzenie korespondencji i dokumentacji, 30) weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót, oraz szkiców powykonawczych wykonanych przez uprawnionego geodetę. 31) weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 32) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 33) organizację oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji, 34) w okresie gwarancji, raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu, 35) rozliczenie wykonawcy robót pod względem rzeczowym i finansowym, 36) sporządzanie wniosków o naliczenie kar umownych, 37) dostarczanie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji, 38) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót, 39) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez zamawiającego z przedstawicielami mediów, 40) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją, 41) współpraca przy przygotowywaniu danych, w zakresie: - wnioskowanie Beneficjanta o płatności; - okresowe i końcowe sprawozdania z realizacji projektu; - inne informacje wymagane przez instytucję zarządzającą; 42) nadzorowanie kontraktu zgodnie z projektem umowy o dofinansowaniu zadania. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 17 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług, dotyczących nadzoru zrealizowanych inwestycji w sektorze wodno - ściekowym (sieci zewnętrzne) o wartości łącznej RBM co najmniej 5 000 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, c. wskazanie zakresu robót, d. wskazanie wartości robót, e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), f. wskazanie miejsca wykonania, g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie b) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące [osoby / podmioty] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Inżynier Kontraktu - Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu robot kanalizacyjnych i / lub wodociągowych, - posiadać wykształcenie wyższe z zarządzania projektami Unii Europejskiej, - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń, - posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, Inspektor nadzoru w specjalności Elektrycznej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW; c) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) pkt. 8.1.1).a), 8.1.1).b) i 8.1.1).d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) pkt 8.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: (spełnia - nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonać w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług, dotyczących nadzoru zrealizowanych inwestycji w sektorze wodno - ściekowym (sieci zewnętrzne) o wartości łącznej RBM co najmniej 5 000 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, c. wskazanie zakresu robót, d. wskazanie wartości robót, e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), f. wskazanie miejsca wykonania, g. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie b) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące [osoby / podmioty] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Inżynier Kontraktu - Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu robot kanalizacyjnych i / lub wodociągowych, - posiadać wykształcenie wyższe z zarządzania projektami Unii Europejskiej, - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych bez ograniczeń, - posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, Inspektor nadzoru w specjalności Elektrycznej - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW; c) dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) pkt. 8.1.1).a), 8.1.1).b) i 8.1.1).d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) pkt 8.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. 3. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach