Przetargi.pl
PCFE.272.83.2014 Zakup 30 tabletów, dwóch dysków sieciowych oraz oprogramowania antywirusowego

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 262 18 92 , fax. 18 262 18 92
 • Data zamieszczenia: 2014-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  ul. Kościuszki 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 262 18 92, fax. 18 262 18 92
  REGON: 12109129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.powiat-ns.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PCFE.272.83.2014 Zakup 30 tabletów, dwóch dysków sieciowych oraz oprogramowania antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy Pakiety: 1) Pakiet 1: Zakup 30 tabletów. W ramach Pakietu 1 Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy 30 sztuk tabletów, stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczestników pilotaż pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna. Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348a. 2) Pakiet 2: Zakup 2 dysków sieciowych. W ramach Pakietu 2 Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy 2 sztuki dysków do urządzenia Zyxel NSA 221. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 3) Pakiet 3: Zakup oprogramowania antywirusowego. W ramach Pakietu 2 Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy dostarczy oprogramowanie antywirusowe dla 60 stanowisk. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302132007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/pcfens
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach