Przetargi.pl
Paliwa Szczekociny i Pilica

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 636 032 , fax. 323 636 002
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
  ul. Teatralna 9
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 636 032, fax. 323 636 002
  REGON: 27199806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Paliwa Szczekociny i Pilica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy Paliw dla ambulansów Zamawiającego, na stacjach paliw w lokalizacjach Szczekociny i Pilica. Poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „z wolnej ręki”, zgodnie z art. 214 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), a to, w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach