Przetargi.pl
Oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 320590577
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy” w ramach którego wykonana zostanie koncepcja oznakowania zawierająca projekty graficzne 16 - tablic informacyjnych i 34 tablic kierunkowych przy drogach, ze wskazaniem materiałów z jakich będą wykonane, oraz miejsca i sposobu ich zamontowania, oraz na jej podstawie wykonanania i zamontowania oznakowania szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy na rzece Drawie od Jez. Rzepowo do Drawna oraz na rzece Korytnicy w rejonie pola biwakowego w m. Nowa Korytnica (łącznie 50 szt. tablic), zwane w dalszej części Oznakowaniem. Oznakowanie szlaku kajakowego w dorzeczu Drawy musi być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. „System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim” przyjętym Uchwałą nr 1022/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą nr 3A /XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK, z zastrzeżeniem dodatkowych uwarunkowań opisanych w Części 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach