Przetargi.pl
Otręby pszenne paszowe

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5299192 w. 214 , fax. 065 5299464
 • Data zamieszczenia: 2015-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5299192 w. 214, fax. 065 5299464
  REGON: 00007972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Otręby pszenne paszowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Otręby pszenne, paszowe Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice Otręby pszenne paszowe winny spełniać n/w parametry: - Wilgotność do 14%. - Zanieczyszczenia do 7%. - Zawartość białka ogólnego - minimum 14% - Zawartość włókna surowego poniżej 9%. - Parametry jakościowe: aflatoksyna B-1 - poniżej 0,02 mg/kg deoksyniwalenol - poniżej 8 mg/kg zearalenon - poniżej 2 mg/kg ochratoksyna A - poniżej 0,25 mg/kg beztlenowce - nieobecne w 0,1 g salmonella - nieobecna w 0,1 g Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 156150002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium 600,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpawlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach