Przetargi.pl
Organizacja szkolenia pt. „Elektronizacja zamówień publicznych w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych” dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [OP-IV.272.15.2019.MSY]

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkolenia pt. „Elektronizacja zamówień publicznych w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych” dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [OP-IV.272.15.2019.MSY]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach szkolenia przewiduje się utworzenie siedmiu 20-osobowych grup, łącznie dla 140 osób. Słuchaczami szkoleń będą Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020. Siedem jednodniowych szkoleń w wymiarze 6 godzin każda sesja szkoleniowa (czas trwania zajęć od godz.9.00 do godz.15.00) zostanie przeprowadzonych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Miejscem szkolenia będzie miasto Lublin. Zajęcia powinny być prowadzone w salach szkoleniowych zlokalizowanych w hotelach o standardzie minimum 3-gwiazdkowym lub w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych, odpowiadających standardem hotelowi minimum 3-gwiazdkowemu. Sale szkoleniowe powinny być wyposażone w klimatyzację lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza oraz utrzymanie właściwej temperatury (20-22oC). Ponadto sala szkoleniowa powinna posiadać dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego. Wszystkie szkolenia powinny odbywać się w ramach jednej lokalizacji tj. w jednym budynku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji obiadu w innym miejscu niż miejsce szkolenia. Miejsce podawania obiadu powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym odbywa się szkolenie, natomiast w oddzielnym pomieszczeniu, innym niż sala szkoleniowa, dostosowanym do ilości osób biorących udział w szkoleniu. Uczestnikom należy zapewnić miejsca siedzące, umożliwiające spożycie posiłku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dostępem pozbawionym barier architektonicznych. Cel szkolenia: Szczegółowe omówienie aktów prawnych związanych z elektronizacją zamówień publicznych, przedstawienie uczestnikom podstawowych informacji o obowiązkach i prawach Zamawiających, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji.  Regulacje prawne w zakresie elektronizacji zamówień publicznych (przedstawienie zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych);  Prowadzenie postępowania, praktyczne wykorzystanie elektronicznej platformy w procesie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach regionalnych programów operacyjnych;  Przygotowanie JEDZ przez Zamawiającego;  Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro z wykorzystaniem Platformy Elektronicznego Fakturowania;  Przechowywanie dokumentów elektronicznych. Podany został minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas szkolenia. Wykonawca powinien przedstawić autorski program szkolenia, zawierający niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach