Przetargi.pl
Organizacja specjalistycznych szkoleń dla studentów kierunku mechatronika - prowadzonych w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8721018 , fax. 017 8721262
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16c 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8721018, fax. 017 8721262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.univ.rzeszow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja specjalistycznych szkoleń dla studentów kierunku mechatronika - prowadzonych w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja specjalistycznych szkoleń dla studentów kierunku mechatronika - prowadzonych w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Zadanie nr 1: Szkolenie z oprogramowania Autodesk AutoCAD Zadanie nr 2: Szkolenie z oprogramowania Autodesk Inventor Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1.1 do niniejszej Siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach