Przetargi.pl
Organizacja kursów zawodowych

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-702 Białystok, Knyszyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 65 13 854, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
  Knyszyńska 12
  15-702 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 65 13 854, , fax. -
  REGON: 18559000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsg.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja kursów zawodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w zakresie gastronomii. Zadanie 1 – „Kurs „Kuchnia fusion”; 16 godzin x 45 min/jedna grupa (15 osób). Zadanie 2 – Kurs „Obsługa baru w lokalu gastronomicznym”; 20 godzin x 45 minut/1grupa 11 osobowa. Zadanie 3 – Kurs „Barman”; 20 godzin x 45 minut/1grupa 15 osobowa 20 godzin x 45 minut/1grupa 15 osobowa + 14 godzin x 45 minut/2grupa 10 osobowa Zadanie 4 – Kurs "Nowe trendy i techniki w kuchni staropolskiej"; 16 godzin x 45 minut/1grupa 15 osobowa + + 16 godzin x 45 minut/2grupa 10osobowa. Zadanie 5 – Kurs "Kuchnie świata"; 16 godzin x 45 minut/1grupa 15 osobowa + 16 godzin x 45 minut/2grupa 14 osobowa Zadanie 6 – Kurs „Kreatywny kucharz -dobry szef jutro”; 16 godzin x 45 minut/1 grupa 15 osobowa. Zadanie 7 –Kurs „Organizacja przyjęć okolicznościowych”; 16 godzin x 45 min/jedna grupa (15 osób). Zadanie 8 – Kurs „Torty okolicznościowe ”; 16 godzin x 45 min/jedna grupa (15 osób). Zadanie 9 –Kurs „Kas fiskalnych”; 8 godzin x 45 minut/1grupa 20 osobowa. Zadanie 10 – Kurs „Profesjonalnego zarządzania gastronomią”; 24 godziny x 45 minut/1grupa 10 osobowa. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1.1-1.10 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: posiadał wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór zał. nr 6A do SIWZ) b) Zobowiązanie (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 7 do SIWZ) UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach