Przetargi.pl
Organizacja kursów doszkalających z języków obcych i informatyki w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045 , fax. 041 2525025
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sikorskiego 19 19
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, fax. 041 2525025
  REGON: 29050788900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja kursów doszkalających z języków obcych i informatyki w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie n/w szkoleń; 1. Język angielski - 22,5 godzin zegarowych lub 30 lekcyjnych dla 51 osób. Program kursu będzie zależał od stopnia zaawansowania każdego z uczestników kursu. 2. Język niemiecki - 22,5 godzin lub 30 lekcyjnych dla 5 osób ( 15 spotkań) Program kursu będzie zależał od stopnia zaawansowania każdego z uczestników kursu. 3. Informatyka - 22,5 godzin lub 30 lekcyjnych dla 6 osób. Program kursu powinien obejmować minimum: - obsługa pakietu MS OFFICE WORD, EXCEL, przygotowanie prostej prezentacji w programie POWERPOINT oraz obsługa Internetu. Moduły: 1. Zastosowanie programu edytora tekstu Word zapoznanie z programem edytora tekstu WORD: polecenia z menu Plik, Edycja, Wstaw, Narzędzia, Tabele, Dane, Wprowadzanie tekstu, Formatowanie tekstu, Wstawianie obiektów, Funkcja wypunktowanie i numerowanie, Funkcja pisownia i gramatyka, skróty klawiszowe, Korespondencja seryjna. 2. Zastosowanie programu MS EXCEL Zapoznanie się z programem MS EXCEL: zapoznanie z funkcjami menu górnego, wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, poruszanie się po arkuszu, Wykorzystanie funkcji: Suma, Sortuj, Wyszukaj pionowo, Filtr, Formuły 3. Zastosowanie programu POWERPOINT: przygotowanie prostej prezentacji 4. INTERNET: obsługa stron internetowych, wyszukiwanie informacji, obsługa poczty elektronicznej, zarządzanie kontem internetowym, tworzenie stron internetowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach