Przetargi.pl
Organizacja jednodniowego spotkania standaryzującego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4300394, 6303408,6303122 , fax. 012 6160144,6303126
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  ul. Basztowa 22 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja jednodniowego spotkania standaryzującego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego spotkania standaryzującego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, na które składa się: a)udostępnienie sali konferencyjnej, wyposażonej w niezbędny sprzęt, mogącej pomieścić 330 osób w ustawieniu teatralnym, b)zapewnienie obsługi gastronomicznej, c)zapewnienie pełnego personelu obsługowego, d)zapewnienie uczestnikom spotkania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. 2.W spotkaniu standaryzującym udział weźmie łącznie 330 uczestników. 3.Obiekt, w którym odbędzie się spotkanie standaryzujące winien znajdować się w granicach administracyjnych miasta Krakowa. Obiekt w ramach prowadzonej działalności musi mieć możliwość serwowania całodziennego wyżywienia oraz udostępnienia sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem. Obiekt nie może być w trakcie prac remontowych. Obiekt musi dysponować parkingiem z liczbą miejsc parkingowych min. 50, dostępnych dla Zamawiającego w trakcie trwania spotkania. Część konferencyjna oraz restauracyjna obiektu winny znajdować się w tym samym budynku. 4.Sala konferencyjna winna być wyposażona w klimatyzację, posiadać dostęp do zaplecza sanitarnego oraz pełne zabezpieczenie technicznym tj. rzutnik + ekran multimedialny, dostęp do komputera, dostęp do sieci internetowej, nagłośnienie, co najmniej dwa mikrofony - w tym jeden mikrofon bezprzewodowy, odpowiednia ilość krzeseł do ilości uczestników (w ustawieniu teatralnym). 5.W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zapewni obsługę gastronomiczną, wykonując następujące świadczenia: - 2x przerwa kawowa (każda dla 330 osób) - kawa 200ml/os, herbata 200ml/os, woda mineralna 200ml/os, ciastka (kruche lub bankietowe, min. 2 szt/os), mleko do kawy, cytryna, cukier. Podane wartości dotyczą 1 przerwy kawowej, - lunch w formie bufetowej (dla 330 osób) - 2 wersje ciepłego dania (mięsna/bezmięsna) 1 porcja/os, dodatki (ziemniaki, sałatki), napoje (2 rodzaje soku owocowego, woda mineralna 200ml/os). Na czas serwowania posiłków oraz podczas przerw kawowych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi gastronomicznej, w tym w szczególności co najmniej dwóch kelnerów/kelnerek. Wykonawca winien dostosować czas obsługi gastronomicznej do harmonogramu spotkania przesłanego przez Zamawiającego. 6.Wykonawca zapewni na czas spotkania personel obsługowy, w tym w szczególności: - pracowników odpowiedzialnych za obsługę sali konferencyjnej (podłączenie/odłączenie sprzętu technicznego), - pracowników recepcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/um
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach