Przetargi.pl
ORGANIZACJA I REALIZACJA BADANIA: „POTRZEBY EDUKACYJNE/SZKOLENIOWE PRZEDSIĘBIORCÓW SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.”

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-048 Katowice, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy
  Kościuszki 30
  40-048 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0 32 757 33 61, , fax. -
  REGON: 27685569600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wup.katowice.ibip.pl/public/?id=15002
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA I REALIZACJA BADANIA: „POTRZEBY EDUKACYJNE/SZKOLENIOWE PRZEDSIĘBIORCÓW SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja i realizacja badania: „Potrzeby edukacyjne/szkoleniowe przedsiębiorców subregionu centralnego województwa śląskiego.” w szczególności: • realizacja badania winna przebiegać zgodnie z celami głównymi oraz nakreśloną przez Zamawiającego problematyką badawczą, • przeprowadzenie badania zgodnie z zasadami doboru próby do badań, opracowanej przez Zamawiającego, • zaprojektowanie i przeprowadzenie badania ilościowego, jako indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych według kwestionariuszy wywiadu opracowanych przez Zamawiającego przy wykorzystaniu technik CAPI lub PAPI. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji kwestionariusza wywiadu po jej akceptacji, • zakodowanie zebranych danych empirycznych wśród przedsiębiorców zgodnie z kluczem kodowym opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w postaci bazy danych, • opracowanie danych w postaci tablic wynikowych zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, • kontrola pracy ankieterów (przez Wykonawcę i Zamawiającego), • opracowanie przez Wykonawcę raportu z badania, według wskazań Zamawiającego, • dostarczenie Zamawiającemu pozytywnej recenzji raportu wykonanej przez niezależnego od Wykonawcy, samodzielnego pracownika naukowego, którego dorobek naukowy związany jest z problematyką rynku pracy województwa śląskiego, • zapewnienie koordynatora badania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w SIWZ w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Getin Noble Bank SA pod nr 52 1560 0013 2367 0237 0105 0001 z dopiskiem „wadium – znak sprawy: PN/2/19”; w formach niepieniężnych: 1) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wniesione w formach niepieniężnych, o których mowa w pkt 18.2.2 SIWZ, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej - na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą - wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał dokumentu wadialnego należy umieścić w kopercie, bez wpinania/wszywania go do oferty. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu wadialnego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, była dołączona do oferty. 5. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt. 18.2.2 SIWZ, niezawierające zobowiązań, o których mowa w pkt 18.3 SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 14.6 SIWZ: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (Załącznik Nr 5 do SIWZ) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) ppkt. 8.2.1.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 8.2.1.2 – 8.2.1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) ppkt 8.2.1.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4) dokumenty, o których mowa w ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 8.2.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym. Administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.3 ppkt 4 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach