Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla nagrodzonych uczniów biorących udział w projekcie -Poznajmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 00-983 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696 , fax. 22 675 18 83
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  ul. Ludwika Kondratowicza 20 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, fax. 22 675 18 83
  REGON: 01525966300115
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla nagrodzonych uczniów biorących udział w projekcie -Poznajmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: organizacji i przeprowadzeniu wycieczki dla nagrodzonych uczniów biorących udział w projekcie Poznajmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowek.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach