Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci

Przedszkole Samorządowe nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 15865 Białystok, ul. Sokólska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 652 70 97, , fax. 85 652 70 97
 • Data zamieszczenia: 2019-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 4
  ul. Sokólska 2
  15865 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 652 70 97, , fax. 85 652 70 97
  REGON: 20040622700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ps4.bialystok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Każdy z rodzajów warsztatów stanowi odrębne zamówienie (zamówienie częściowe). Warsztaty skierowane do rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkoli: CZĘŚĆ I: Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne (5 godzin dydaktycznych). Cel: poznanie nowych metodyk wspomagających zdolność do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania. CZĘŚĆ II: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3 –letnich i starszych wolniej się rozwijających (5 godzin dydaktycznych) Cel: zapoznanie się ze sposobami wspomagania i rozwijania wrodzonych umiejętności umysłowych dzieci trzyletnich i starszych. CZĘŚĆ III: Jak radzić sobie z niepożądanymi zrachowaniami u małych dzieci (do 6 roku życia) (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dziecka. Warsztaty skierowane do kadry pedagogicznej: CZĘŚĆ IV: Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe). Cel: nabycie umiejętności korekty zaburzeń motorycznych, pobudzania różnych sfer aktywności dziecka. CZĘŚĆ V: Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka (5 godzin dydaktycznych) Cel: nabycie umiejętności stymulowania prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne. CZĘŚĆ VI: Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji w edukacji i terapii, procesu grupowego i podstaw pracy z grupą w arteterapii. CZĘŚĆ VII: Muzykoterapia w przedszkolu (16 godzin dydaktycznych, szkolenie weekendowe) Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach muzykoterapii i ich wykorzystania w pracy z dziećmi. Szczegółowe zasady organizacji warsztatów:  Warsztaty skierowane do rodziców / opiekunów prawnych: 1) Liczba osób w grupie: średnio 15 osób, 2) Liczba grup: po jednej w każdym Przedszkolu, 3) Liczba godzin: 5 godzin dydaktycznych na grupę; realizacja: 2 dni po 2,5 godz. dydaktyczne. 4) Realizacja warsztatów w godzinach: 16.00 - 20.30. 5) Wykonawca zapewnia: • serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda, słodka bułka/ pączek/ rogalik/ osobę, 6) Zamawiający zapewniają sale dydaktyczne, miejsce realizacji: • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku, ul. Sokólska 2, 15- 865 Białystok. • Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, ul. St. Dubois 12, 15- 349 Białystok.  Warsztaty skierowane do kadry pedagogicznej: 1) Liczba grup: po jednej w każdym Przedszkolu, 2) Realizacja warsztatów 5 godzinnych - w godzinach: 16.00 - 20.30, 16 godzinnych - w godzinach: 8.30 -16.30 3) Liczba osób w grupie: • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku: średnio 20 osób, • Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku: średnio 25 osób, 4) Miejsce realizacji: sala szkoleniowa w Białymstoku, którą zapewnia Wykonawca na własny koszt, wyposażona w min. narzędzia niezbędne do wykonywania czynności związanych z tematyką warsztatów. 5) Wykonawca zapewnia: • serwis kawowy: kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, woda, ciasto. • w przypadku szkoleń przekraczających 5 godzin dydaktycznych dziennie serwis obiadowy: obiad dwudaniowy + kompot. Wykonawca przedkłada menu do akceptacji Zamawiających min. 3 dni wcześniej przed realizacją warsztatów. Ogólne zasady organizacji warsztatów: 1) Wykonawca ustala z Zamawiającym i przedstawia do jego akceptacji program warsztatów na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów. 2) Termin realizacji zlecenia: styczeń 2019 - kwiecień 2019r. 3) Dokładne terminy (data, godzina), w których będą prowadzone warsztaty muszą być uzgadniane z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji. 4) Wykonawca zapewnia w trakcie zajęć: materiały piśmiennicze, tj. długopis i notatnik, które przechodzą na własność uczestnika warsztatów oraz inne materiały niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Każdy z uczestników/czek warsztatów otrzyma od Wykonawcy zestaw materiałów szkoleniowych zatwierdzonych przez Zamawiającego na min. 5 dni przed planowanym terminem realizacji warsztatów, obejmujących tematykę warsztatów. Materiały muszą być adekwatne do treści warsztatów i grupy szkoleniowej. Materiały powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020, na materiałach powinna być także zamieszczona informacja: projekt: „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17, materiały szkoleniowe finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komplet materiałów szkoleniowych musi być przekazany uczestnikom/czkom warsztatów w pierwszym dniu zajęć, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 6) Po zakończeniu warsztatów uczestnicy/czki otrzymują zaświadczenia/ dyplomy o jego ukończeniu wystawione przez Wykonawcę wraz z ilością godzin poszczególnych modułów/ tematów. 7) Warsztaty dopasowane do poziomu uczestników/czek: kadry pedagogicznej i rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 8) Podczas warsztatów wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników/czki metody kształcenia, środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji kadry pedagogicznej oraz rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. 9) Dokumentacja warsztatów przygotowana na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego musi obejmować min: • program warsztatów, • listy obecności, • dziennik zajęć, • potwierdzenie odbioru materiałów, • kserokopie zaświadczeń/ dyplomów potwierdzone za zgodność z oryginałem, • ewidencja czasu pracy osoby prowadzącej zajęcia za dany miesiąc. Dokumentacja po zakończeniu warsztatów przechodzi na własność Zamawiających Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość lub w formie e-learningu. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG W PROJEKCIE: 1) Przygotowania harmonogramów, programu warsztatów, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 2) Prowadzenie dziennika zajęć i list obecności i przekazanie ich Zamawiającemu po zajęciach w każdej zrealizowanej grupy. 3) Stały kontakt z Zamawiającym (na czas trwania usługi). 4) Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. 5) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu we własnym zakresie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) WARUNEK posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Warunek będzie spełniony, jeżeli z oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek. 2) OSOBY FIZYCZNE - warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a. posiada wykształcenie wyższe, b. przeprowadził w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych. Weryfikacja na podstawie CV oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 3) PODMIOTY GOSPODARCZE – warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) przedłoży listę osób, które będą prowadziły zajęcia w projekcie, wraz z CV oraz pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie, b) osoby w/w będą posiadały wykształcenie wyższe oraz przeprowadziły w okresie ostatnich 5 lat warsztaty z danej dziedziny, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na którą składana jest oferta, obejmujące łącznie min. 20 godzin dydaktycznych. 2. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu pn. " WND-RPPD.03.01.01-20-0236/17 pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Białymstoku i Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku. 3. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć. 4. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. 5. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Zamawiający z uwagi na możliwość m.in. uzyskania oszczędności z tytułu realizacji przedmiotowego projektu bądź nieprzewidzianych okoliczności powodujących potrzebę zwiększenia poszczególnych ilości godzin, przewiduje dostawy dodatkowe w zależności od potrzeb, które nie przekroczą 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na warunkach niniejszej SIWZ stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub z uwagi na uwarunkowania wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 3) lub 5) ustawy PZP nie są zmianami istotnymi, umożliwiającymi w trybie art. 144 ust. 1e ustawy PZP na dokonanie nieistotnych zmian w umowie. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI Od dnia zawarcia umowy – 30 kwietnia 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach