Przetargi.pl
Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych kąpieliska na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku.

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 844 75 33 , fax. 598 437 417
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
  ul. Szczecińska 99
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 844 75 33, fax. 598 437 417
  REGON: 33022300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosirslupsk.naszbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych kąpieliska na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych kąpieliska na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem kąpielisko na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku o łącznej długości 35 metrów linii brzegowej zgodnie z załączoną mapą do SIWZ w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne. 3.3.Przy organizacji kąpieliska oraz warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych w Parku Trendla Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dokonania, we współpracy z policją w trakcie realizacji umowy z Zamawiającym analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawniania sportu lub rekreacji, 2)oznakowania i zabezpieczenia terenu, obiektu i urządzeń przeznaczonych do pływania, kapania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, 3) prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych polegających w szczególności na: a)oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, b)objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, c)uświadomieniu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szklonej, 4) informowania i ostrzeganie o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób, 5) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, 6) umieszczenia w ogólnie dostępnym miejscu na terenie kąpieliska Parku Trendla: a)regulaminu (informacje) – sztuk 1 dotyczących zasad korzystania z kąpieliska, ograniczeń w korzystaniu z kąpieliska, sposobu powiadamiana o wypadkach wraz z numerami alarmowymi, b)tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018r.,poz. 2476). 7) informowania Zamawiającego emailem pksir@sosir.slupsk.pl każdorazowo przed otwarciem kąpieliska i w trakcie dnia przy drastycznie zmieniających się warunkach pogodowych o temperaturze wody, temperaturze powietrza i prędkości wiatru, kolorze flagi oraz przyczynie wywieszenia czerwonej flagi w trakcie trwania umowy, 8)zapewnienia wykwalifikowanej kadry ratowniczej do realizacji przedmiotu zamówienia w ilości dwóch ratowników, 9) zapewnienia poprzez ratowników stałą kontrolę kąpieliska, 10) zabezpieczenie ratowników w odpowiedni jednolity i estetyczny ubiór, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, 11)zapewnienia niezbędnego sprzętu ratowniczego, pomocniczego oraz medycznego do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 261): 11)utrzymywania sprzętu ratunkowego i medycznego w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie, a w przypadku jego awarii lub zużycia – uzupełnić brakujący sprzęt, tak by zachowywać wymagane przepisami minimum sprzętowe, 12)zabezpieczenia kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe), 13)wyraźnie oznaczyć granice kąpieliska, w ramach których oznacza się strefy dla umiejących pływać oraz dla osób nieumiejących pływać, 14)ustawić maszt wyposażony w komplet flag informacyjnych będących na wyposażeniu Wykonawcy, 15)zapewnienia informacji o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w kąpielisku, 16)oczyścić powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek. 3.4. W ramach usług niniejszej umowy zapewniających bezpieczeństwo, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów zgodnych z: 1)ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1482), 2)ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj. Dz. U z 2018 poz. 2268 ze zm.), 3)ustawą z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 r., poz. 2195), 4)rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108), 5)rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261), 6)rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag ( Dz. U. 2012 r. poz. 286 ze zm.) 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 3.6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3.7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71317200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, b) posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z póź. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty podmiotów zagranicznych a)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.8 ppkt 2) litera a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8 ppkt 3) lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument maił dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów podanych pkt. 9.8 ppkt 3) lit. a) c)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdziale III.3) i III.4) niniejszego ogłoszenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale III.5.1) niniejszego ogłoszenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4) niniejszego ogłoszenia. 4. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach