Przetargi.pl
Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 562 850 , fax. 748 523 110
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 562 850, fax. 748 523 110
  REGON: 57958900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opróżnianie koszy Zamawiającego (558 szt.) od poniedziałku do soboty oraz w niedziele w okresach świątecznych, podczas imprez okolicznościowych z taka częstotliwością, która zapewni możliwość stałego korzystania z koszy, tzn. napełnienie nie może przekraczać 75% pojemności kosza b) usuwanie nieczystości wokół koszy, w promieniu 3 m od kosza, c) podejmowanie działań interwencyjnych zgłaszanych przez Zamawiającego i Straż Miejską d) transport i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych do zagospodarowania, e) utrzymywanie estetycznego wyglądu koszy, f) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym koszy, g) informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie usługi zgodnie z zapisami umowy 2. Lokalizacja koszy: ciągi piesze (chodniki, place), przystanki autobusowe oraz parkingi w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica. Szczegółowa lokalizacja koszy ulicznych stanowiących własność Zamawiającego oraz ich ilość określona została w Załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90 51 13 00 - 5 usługi zbierania śmieci 90 51 10 00 - 2 usługi wywozu odpadów 6. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i wygląd. Mogą być zastąpione przez inne równoważne, z tym, że obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 na kwotę nie większą niż 37 946,88 zł. Ewentualny zakres usług to między innymi: ustawienie lub przestawienie koszy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, utrzymanie koszy we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, opróżnianie koszy i przekazanie odpadów komunalnych do zagospodarowania. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części usługi. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): a) organizacja, nadzór oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, b) prowadzenie samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony dostosowanego do transportu odpadów komunalnych, zabezpieczonego przez wypadaniem i rozwiewaniem transportowanych odpadów, c) opróżnianie koszy ulicznych ze zgromadzonych w nich odpadach poprzez umieszczenie ich zawartości w samochodzie do transportu odpadów, d) usunięcie odpadów zgromadzonych wokół kosza, w promieniu 3 m, poprzez pozamiatanie chodnika i oczyszczenie trawnika. 12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w punkcie 11, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). 13. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. 14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 13 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). W przypadku poręczeń Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu poświadczającego, że podmiot, który udzielił poręczenia zapłaty wadium zawarł umowę o udzielenie wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO SA Oddział I w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-7/I/20 na zadanie pt. Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Świdnica”. 4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świdnica, na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) obejmujący następujące rodzaje odpadów: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - posiada zgodę podmiotu prowadzącego Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych do zagospodarowania ww. odpadów, wyrażoną w formie aktualnej umowy lub pisemnego potwierdzenia gotowości przyjęcie odpadów pochodzących z opróżniania koszy ulicznych w pasach drogowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: 1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ. 3) oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach