Przetargi.pl
Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42

Słowiński Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 117 204 , fax. 598 117 509
 • Data zamieszczenia: 2020-04-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Słowiński Park Narodowy
  ul. Bohaterów Warszawy
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 598 117 204, fax. 598 117 509
  REGON: 22157840000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, o której mowa w ppkt.1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie: 1)prace poprzedzające opracowanie przez Wykonawcę zamiennego projektu budowlanego: a)wykonanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych; b)uzyskanie, w razie potrzeby, dodatkowych danych i warunków technicznych oraz postanowień i uzgodnień od innych podmiotów; c)opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, d)opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (w przypadku obowiązku jej sporządzenia) e)przygotowanie i złożenie wniosków do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; f)wykonanie innych opracowań niezbędnych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę g)wykonanie projektu koncepcyjnego przedstawiającego rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu koncepcyjnego i opracowanie zamiennego projektu budowlanego; 2)opracowanie i uzgodnienie zamiennego projektu budowlanego o charakterze projektu wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiającego dla projektu przed przystąpieniem do opracowania pozostałej części przedmiotu zamówienia. Ponadto należy uzyskać wszelkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 3)opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla całości robót budowlanych, których zakres obejmuje roboty na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane nr 82/2014 z dnia 11.02.2014 r. oraz zamiennego projektu budowlanego; 4)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 5)opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6)opracowanie audytu energetycznego; 7)wykonanie niezbędnych opracowań i uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót; 8)przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej, zmieniającej decyzję nr 82/2014 z dnia 11.02.2014 r., umożliwiającej realizację robót budowlanych; 9)dostarczanie na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji związanej z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień; 10)uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, zmieniającej decyzję nr 82/2014 z dnia 11 02.2014 r.; 11)sporządzenie w wersji papierowej: a)zamiennego projektu budowlanego o charakterze projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy (1 egzemplarz Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją określoną w ppkt 2)-6), 4 egzemplarze wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanego) b)kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze c)przedmiarów robót budowlanych - 2 egzemplarze d)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy e)karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – 1 egzemplarz f)mapy do celów projektowych – 1 egzemplarz g)audytu energetycznego – 2 egzemplarze 12)sporządzenie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na płycie CD – po 1 egzemplarzu.; 13)pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące czynności: a)nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b)uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; c)ewentualny udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 pobyty na budowie; d)aktualizacja kosztorysów inwestorskich wykonana na wniosek Zamawiającego w celu zgodnego z przepisami prawa zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania (jednokrotna w ciągu 3 lat); e)przygotowania i dostarczenia odpowiedzi w formie elektronicznej na zapytania na etapie realizacji procedur na roboty budowlane; f)Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach niniejszego zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3.Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, winna zostać sporządzona z uwzględnieniem przepisów tej ustawy w szczególności zawartych w art.29-30 p.z.p. 4.Dokumentacja posłuży wykonaniu robót budowlanych na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000 na, których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 5.Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonywał zamówienie przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na wykonany w ramach przedmiotu zamówienia zamienny projekt budowlany gwarancję na okres 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach