Przetargi.pl
Opracowanie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła.

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-137 Bydgoszcz, ul. Gackowskiego 1B
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3201410 , fax. 052 3201420
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Gackowskiego 1B 1B
  85-137 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3201410, fax. 052 3201420
  REGON: 09151052300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o. zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie współczynników wyrównawczych zużycia ciepła wraz z częściową inwentaryzacją, dla 736 lokali mieszkalnych należących do zasobów Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Szczegółowy w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum, spółki cywilnej lub w innej formie działania. 3.W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, Wykonawcy współubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z występujących wspólnie Wykonawców. 4.Zapisy SIWZ dotyczące wymagań stawianych Wykonawcom mają zastosowanie do wszystkich współubiegających się Wykonawców. W przypadku złożenia oferty wspólnej, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Części VII ust. 2 SIWZ składają wszyscy współubiegający się o zamówienie Wykonawcy. 5.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. 6.Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty. 7.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się nadto Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych. 8.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy : 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 9.Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 10.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.), Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty : 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie - według załącznika Nr 2 do SIWZ. 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - według załącznika Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną