Przetargi.pl
"Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji stacji wentylatorowej przy szybie Wilson"

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2787111, 12 2787132 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2787111, 12 2787132, fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji stacji wentylatorowej przy szybie Wilson"
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji stacji wentylatorowej przy szybie Wilson, zwanej dalej Koncepcją. 2. Koncepcja. 2.1. Koncepcja powinna zawierać: 1) wariantowy dobór typu wentylatora do przedziału parametrów jego pracy określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ, z uwzględnieniem: a) możliwości wykorzystania do zabudowy istniejących obiektów budowlanych bez konieczności przeprowadzenia ich przebudowy, b) możliwości wykorzystania do zabudowy istniejących obiektów budowlanych z uwzględnieniem konieczności wykonania ich modernizacji, c) budowy nowych obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym dla usytuowania stacji wentylatorów, jej zasilania, sterowania i kontroli parametrów, 2) określenie zakresu prac budowlano-montażowych i instalacyjnych z wykorzystaniem istniejących lub zmodernizowanych instalacji zasilania, sterowania i kontroli pracy, niezbędnych do wykonania dla realizacji każdego z wariantów wraz z ramowymi harmonogramami robót, 3) opis technologii wykonania robót budowlano-montażowych dla każdego z wariantów z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości stabilnej pracy stacji wentylatorów, 4) wskazania co do konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla modernizacji stacji wentylatorów dla poszczególnych wariantów, 5) określenie szacunkowych kosztów wykonania modernizacji stacji dla poszczególnych wariantów, 6) opis preferowanych rozwiązań z uzasadnieniem. 2.2. W ramach realizacji Koncepcji należy rozważyć: 1) możliwość ukierunkowania strumienia powietrza z dyfuzorów w kierunku niezabudowanych działek będących własnością Zamawiającego, 2) możliwość wykorzystania tłumików hałasu (planowana zabudowa w 2017r. w związku z decyzją środowiskową i zarządzeniem pokontrolnym Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska), 3) możliwość wykorzystania instalacji zasilania, sterowania i kontroli pracy. 2.3. W ramach realizacji Koncepcji Wykonawca jest zobowiązany także do sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych stacji wentylatorowej w tym: 1) budynku wentylatora, 2) dyfuzorów, 3) kanałów wentylacyjnych 4) głowicy szybu Wilson. 2.4. Wyniki ekspertyzy powinny być oparte na: 1) badaniach stanu fundamentów wykonanych w odkrywkach, 2) badaniach nieniszczących zbrojenia elementów konstrukcyjnych, 3) ocenie stanu izolacji przeciwwodnych elementów konstrukcyjnych stacji, 4) badaniach wytrzymałościowych betonu i murów z prób pobranych z obudowy głowicy, kanałów, budynku i dyfuzorów, 5) opinii mikologicznej obiektów budowlanych. 2.5. Opracowanie Koncepcji winno zostać zrealizowane w oparciu o: 1) "Analizę sieci wentylacyjnej Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w aspekcie modernizacji stacji wentylatorów przy szybie Wilson wraz z doborem wentylatora głównego przewietrzania dla podsieci szybu Wilson" - opracowaną w kwietniu 2017r. przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk z siedzibą: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 27, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, 2) "Analizę sieci wentylacyjnej Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w aspekcie zapewnienia właściwego przewietrzania wyrobisk po likwidacji części wschodniej kopalni" - opracowaną w grudniu 2016r. przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk z siedzibą: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 27, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ. Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w załącznikach do SIWZ, wskazanych w ppkt 1 - 2 powyżej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 37 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowe załączniki do SIWZ nie zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępne będą jedynie do wglądu w Dziale Infrastruktury Powierzchniowej Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 14.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielane będą na zasadach wskazanych w cz. IX SIWZ. 2.6. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgodnienia rozwiązań zawartych w Koncepcji ze służbami ruchowymi podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli "Wieliczka" i innymi służbami Zamawiającego, 2.7. Koncepcja winna zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie: 1) pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi - 5 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF z jednym plikiem skanu formy pisemnej lub wieloma plikami skanów opisanymi i uporządkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej - 5 egzemplarzy, 3) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formatach edytowalnych - 5 egzemplarzy. 2.8. Wykonawca może zatrudnić pracowników Zamawiającego tylko na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do specyfikacji, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach