Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Polnej w Powidzu

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-810 Poznań, ul. Bukowska 12 lokal 121
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Bukowska 12 lokal 121
  60-810 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 388702595
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.simkzn-zachodni.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Polnej w Powidzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy budynku lub zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Polnej w Powidzu na działce nr ewid. 668/2 oraz na działkach sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia, określają: załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach