Przetargi.pl
„Opracowanie, w oparciu o zwycięską pracę konkursową, dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: budowa budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu w Żabieńcu przy ul. Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego: "Świetlica sportowa w Żabieńcu”.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 70 17 654, 70 17 655 , fax. 022 70 17 692
 • Data zamieszczenia: 2022-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
  ul. Kościuszki 5
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692
  REGON: 15891289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie, w oparciu o zwycięską pracę konkursową, dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: budowa budynku świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu w Żabieńcu przy ul. Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego: "Świetlica sportowa w Żabieńcu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej: 1. koncepcję wielobranżową, wykonaną na podstawie pracy konkursowej, 2. projekt budowlany w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę całego zamierzenia budowlanego 3. wielobranżowy projekt wykonawczy 4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót (PR) i kosztorysy inwestorskie (KI) orz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) 5. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją obiektu budowlanego. Dokumentacja projektowa będzie obejmować budynek świetlicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rekreacyjno - sportową i komunikacyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach