Przetargi.pl
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
  REGON: 49189246900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu: 1.1 Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Łużna w jej granicach administracyjnych; zwanego dalej „Studium” na podstawie Uchwały Rady Gminy Łużna Nr VIII/67/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna. Powierzchnia Gminy wg danych ewidencji gruntów to 5 627, 94 ha. 1.2 Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Studium lub opracowań planistycznych przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz inne przepisy mające zastosowanie. 1.3„Programu przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, składającego się z części tekstowej i graficznej; dokument ten posłuży za jedną z wytycznych do ustalenia „Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” w projekcie Studium, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych gminnych programów i opracowań. 1.4 Innych dokumentów wynikających z niniejszej umowy . 2. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do: 2.1.Rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania przedmiotu zamówienia, 2.2.Pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia -podkładów geodezyjnych i kartograficznych nieudostępnionych przez Zamawiającego; 2.3.Uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z: 2.3.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) 2.3.2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233); 2.3.3 innych przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 3.Wykonania stosownych analiz oraz bilansów terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizy i bilanse winny opierać się m.in. na wizji w terenie oraz innych dokumentach/mapach/analizach umożliwiających ich prawidłowe wykonanie; 4.Wykonania stosownych analiz oraz bilansów na potrzeby sporządzenia „Programu przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy” na okres najbliższych 30 lat, w oparciu o m.in.: 4.1 analizę dotychczasowego zainwestowania; 4.2 dane społeczno-demograficzne, 4.3 bilanse terenów, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 4.4 analizę realizacji ustaleń zawartych w obowiązujących planach miejscowych w zakresie zobowiązań gminy do realizacji zadań własnych, 4.5 inne dokumenty strategiczne czy planistyczne gminy, 4.6 własną ocenę aktualności studium i planów miejscowych; 4.7 wieloletnią prognozę finansową Gminy Łużna; 5.Zawarcia w „Programie przestrzennych potrzeb rozwojowych gminy”: 5.1wyników analiz i bilansów, o którym mowa w pkt 3 i 4; 5.2 wykazu powierzchni (w hektarach oraz w udziale %) terenów przeznaczonych w projekcie Studium oraz w obowiązujących planach miejscowych pod różnego typu zabudowę, z podziałem na tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów; 5.3 wskazania obszarów, dla których należałoby w pierwszej kolejności sporządzić projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6. Wykonania w imieniu Wójta Gminy, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Wójt Gminy Łużna; 7. Ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu Studium oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Łużna a dotyczących przedmiotu zamówienia; 8. Wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu Studium wynikających ze wskazań zawartych w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łużna oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu Studium zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje; 9. Powiązania ustaleń projektu Studium z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów projektu Studium; 10. Powiązania ustaleń projektu Studium z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu Studium do zapisów obowiązujących planów miejscowych; 11. Przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 12. Sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081); 13. Wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia Studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę. 14. Sformułowania ustaleń i zapisów Studium w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązujących ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 15. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego 90711000-4 Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną 16. Zatrudnienie na umowę o pracę. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, ze zm.) w zakresie obsługi biurowej. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego informacje na temat formy zatrudnienia osoby wykonującej czynności w zakresie obsługi biurowej wraz z informacjami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobą wykonującą pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w niniejszym punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5) Powyższe postanowienia dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców), Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ z załączeniem dowodów określających, czy usługi wymienione w ofercie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (głównego projektanta planu miejscowego) zostały wykonane należycie; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach