Przetargi.pl
Opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2015-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku - zgodnie z zał. nr 1, nr 2 i nr 3 do SIWZ. Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatora zabytków. Zakres objęty przebudową obejmuje: 1) KONDYGNACJA I. - przebudowa klatki schodowej (klatka stanowi współwłasność) z zastosowaniem urządzeń dla osób niepełnosprawnych, - stworzenie minimum 1 pomieszczenia biurowego poprzez rozbudowę oficyny, - przebudowa wszystkich wejść do budynku. 2) KONDYGNACJA II. - przebudowa i wydzielenie klatki schodowej (stanowiącej współwłasność), - utworzenie minimum 12 pomieszczeń biurowych, - archiwum, - serwerownia, - toalety dla pracowników (męskie i damskie) - pomieszczenie socjalne, - pomieszczenie porządkowe. W ramach przebudowy II kondygnacji należy przewidzieć rozbudowę, nadbudowę obu oficyn do granicy działki nr 201/5 z możliwością późniejszego połączenia funkcjonalnego z przyszłą zabudową działki 201/5 pod potrzeby MOPS. 3) ELEWACJA I DACH. - wymiana stolarki zewnętrznej (w zakresie koniecznym), - docieplenie ścian, - docieplenie i remont dachu. 4) przebudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 5) zagospodarowanie terenu przyległego z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych na przyległej działce nr 201/5, odwodnienia, oświetlenia, małej architektury. Przed przystąpieniem do prac projektowych, projektant zobowiązany będzie przygotować koncepcję przebudowy obiektu i uzgodnić ją z użytkownikiem (MOPS Ełk). Projektant zobowiązany będzie opracować: - mapę do celów projektowych, - inwentaryzację obiektu - 2 egz. - koncepcję przebudowy/rozbudowy - 3 egz., - projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. - projekt budowlany pełnobranżowy (tj. architektura, konstrukcja, projekt instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wyposażenia pomieszczeń) - 5 egz. - projekt wykonawczy j.w, - specyfikacje techniczne - 2 egz. - przedmiary robót - 2 egz. - kosztorys inwestorski + ZZK - 2 egz. oraz wersję elektroniczną projektu - 2 egz. Projektant zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przebudowy/rozbudowy, w tym pozwolenia na budowę. Zamawiający jest w posiadaniu obowiązującej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (załącznik nr 4). Projekt oraz przedmiary robót i kosztorysy powinny być sporządzone w sposób umożliwiający etapową realizację zamówienia w podziale na następujące działania: - rozbudowa i nadbudowa oficyny zachodniej z przebudową przyległych pomieszczeń z przebudową klatki schodowej, - nadbudowa oficyny wschodniej z przebudową przyległych pomieszczeń, - przebudowa pozostałych pomieszczeń wg projektu. Decyzję pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca po upływie terminu określonego w umowie. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, których właścicielem jest PGE dokumentację na usunięcie tych kolizji należy wykonać w odrębnym opracowaniu. Projektant zobowiązany jest do uzyskania dla opracowanego projektu pozytywnej opinii Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych działającego przy Urzędzie Miasta Ełku. W związku z tym, iż dokumentacja, wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907z późn. zm.), pod rygorem poniesienia konsekwencji finansowych (w pełnych wysokościach) z tytułu ewentualnych korekt finansowych, nałożonych na zamawiającego przez instytucje współfinansujące. 2. Rękojmia - 24 miesiące od daty odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach