Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 (parkowa stacja obsługi) w kompleksie 1580 Grupa – zadanie 11803”.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 (parkowa stacja obsługi) w kompleksie 1580 Grupa – zadanie 11803”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 174 (parkowa stacja obsługi) w kompleksie 1580 Grupa – zadanie 11803”. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku 174: W zakres rozbudowy wchodzi rozbudowa budynku o dwa nowe segmenty kubaturowe:  halę spawalniczą i stanowisko do wstępnej diagnostyki samochodów osobowych  halę do ładowania wózków widłowych akumulatorowych W ramach planowanej rozbudowy należy opracować projekt nowej kubatury wraz z projektami branżowymi: wod-kan (wraz z wymianą przyłączy do budynku), c.o., wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, odprowadzania spalin, sprężonego powietrza, oświetlenia, instalacji elektrycznej, detekcji wodoru i innych jeżeli będą wymagane). W zakres przebudowy budynku wchodzi m.in.:  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  malowanie pomieszczeń  naprawy i wymiany posadzki  wykonanie okładzin ścian  wymiana wrót wjazdowych na konstrukcji lekkiej, segmentowej,  przygotowanie podłoża do montażu podnośnika dwukolumnowego o udźwigu 5 t,  wykonanie podjazdów przy bramach wjazdowych,  wymiana pokrycia dachowego oraz rur spustowych oraz rynien,  docieplenie ścian budynku wraz z malowaniem  wymiana kominów wentylacyjnych  wyrównanie i uzupełnienie placu przed parkową stacją obsługi kostką granitową o pow. ok. 4 000 m2  wymiana instalacji c.o. i sprężonego powietrza,  wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej  wymiana separatorów,  montaż instalacji wyciągowej przeciwwybuchowej  wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej,  wykonanie wentylacji i klimatyzacji odpowiednich pomieszczeń  wymiana instalacji wyciągowej trocin od zainstalowanych maszyn,  wykonanie systemu detekcji wodoru w pomieszczeniu  montaż myjki do oczu i twarzy  wykonanie studzienek odprowadzających wodę deszczową wraz z separatorami  wymiana skrzynek hydrantowych i instalacji ppoż zgodnie z obowiązującymi przepisami,  wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym hermetycznym,  wymiana instalacji odgromowej  wykonani instalacji odprowadzania spalin  budowę kanalizacji teletechnicznej do budynku nr 174 dwuotworowej,  ułożenie kabla telekomunikacyjnego oraz światłowodowego  modernizacja rozdzielni elektrycznej  doprowadzenie instalacji sieci teleinformatycznej (MILNET-Z, MILNET-I, telefon) Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: • dane i wymagania zawarte w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych; • dane wynikające z wizji lokalnych obiektu; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) projekt umowy z załącznikami załącznik nr 1 do SIWZ; b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ; c) minimalne wojskowe wymagania organizacyjno – użytkowe załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in: 4.1. formularz oferty– załącznik nr 3 do SIWZ; 4.2. formularz cenowy – załącznik do formularza ofertowego załącznik nr 3 A do SIWZ; 4.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną; 4.4. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy); 4.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi (załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 5 nie należy załączać do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach