Przetargi.pl
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej, projektowo-kosztowej w zakresie: przebudowy i rozbudowy budynku „C”, przebudowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowy części budynku „B” związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 9076 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 9076, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji technicznej, projektowo-kosztowej w zakresie: przebudowy i rozbudowy budynku „C”, przebudowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowy części budynku „B” związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie: przebudowy pomieszczeń na potrzeby montażu angiografu dwupłaszczyznowego, przebudowy pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego (pomieszczenie należy dostosować na potrzeby montażu nowego rezonansu magnetycznego), rozbudowy budynku „C” (parter i piętro): na parterze o pomieszczenia dla potrzeb przeniesienia pracowni tomografu komputerowego (pomieszczenie na tomograf, sterownia, pokój przygotowania pacjenta i poczekalnia), a na I piętrze gabinety lekarskie, opisowe, zabiegowe i inne, przebudowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem B i C oraz przebudową części środkowej klatki schodowej w budynku B związaną z budową nowego dźwigu szpitalnego w lokalizacji przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie oraz uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń i ekspertyz zapewniających prawidłowość i legalność procesu budowlanego, pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych, w oparciu o wykonaną Dokumentację projektowo-kosztorysową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach