Przetargi.pl
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo oraz Możdżanowo, gmina Ustka

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 814 42 57
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 814 42 57
  REGON: 77050924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo oraz Możdżanowo, gmina Ustka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo oraz Możdżanowo, gmina Ustka. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części: Część I: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo, gmina Ustka. Część II: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Możdżanowo, gmina Ustka. Opis przedmiotu zamówienia: Część I: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo, gmina Ustka. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo, gmina Ustka. 2. Teren objęty uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Starkowo, gmina Ustka obejmuje obszar o powierzchni ok. 624 ha. Znaczną większość obszaru zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Ustka stanowią grunty rolne. Pozostała część (wieś Starkowo i jej okolice) to w „Studium” zabudowa mieszkaniowa i usługi towarzyszące (handel, gastronomia itp.) oraz tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie części tekstowej i graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Starkowo, gmina Ustka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko, przedłożonymi wnioskami od osób fizycznych i prawnych uzyskanych na etapie opracowywania planu, w szczególności ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy obszaru położonego w granicach opracowania. 2. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 3. Sporządzenie prognozy skutków finansowych opracowania MPZP. 4. Wymagania techniczne dot. przedmiotu zamówienia: 1. Projekt planu powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z zapisem „Studium” oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 2. Forma opracowania tekstowego i graficznego: a) w formie elektronicznej mapy wektorowej, w formatach: svg, cdr (w wersji nie wyższej niż 9,0), dxf lub innym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, b) część opisowa – 3 szt.; również w formie elektronicznej w formacie xml, c) wydruk barwny – 3szt.; w tym jeden egzemplarz foliowany. 3. W planie należy obowiązkowo określić elementy zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementy zalecone przez Zamawiającego oraz wszystkie inne w zależności od potrzeb dla danego obszaru. 5. W trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zmawiający dopuszcza możliwość zlecenia niektórych prac związanych z opracowaniem planu innej osobie fizycznej lub prawnej posiadającej niezbędne uprawnienia. Odpowiedzialność za takie opracowanie ponosi Wykonawca. Zlecania takie wymagają uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Mapy do opracowania planu zabezpiecza Zamawiający (forma graficzna - papierowa oraz elektroniczna). 7. Zamawiający zapewnia materiały wyjściowe w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, zgodnie z załączonym wykazem dokumentów – załącznik nr 1 do umowy. 8. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy materiałów w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy następujących materiałów wyjściowych (obejmujących obszary sporządzanego planu miejscowego i jego sąsiedztwa): 1. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu; 2. Obowiązujące plany miejscowe 3. Istniejące wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz decyzje w ich sprawach 4. Informacje o najważniejszych (obowiązujących) decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę 5. Kopie uchwał o przystąpieniu do planów miejscowych 6. Zebrane przed podpisaniem umowy wnioski o sporządzenie planów miejscowych lub dokonania ich zmian; 7. Wiążące się z zagospodarowaniem przestrzennym uchwały i inne rozstrzygnięcia organów gminy, nie wymienione w innych punktach 8. Posiadane przez gminę materiały dotyczące ochrony środowiska, środowiska przyrodniczego i ich zagrożeń (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia wodno-prawne, zasięgi wód powodziowych, rozporządzenia o powołaniu obiektów i obszarów chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.); 9. Posiadane przez gminę koncesje na eksploatacje surowców mineralnych i dokumentacje geologiczne oraz inne materiały dotyczące problematyki górniczej; 10. Posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego; 11. Posiadane przez gminę wykazy dróg powiatowych i gminnych; 12. Materiały ilustrujące stan i zamierzenia w zakresie infrastruktury technicznej (wod. - kan., energia elektryczna, gaz, ciepło, telekomunikacja, gospodarka odpadowa); 13. Określony przez gminę niezbędny zakres prac planistycznych 14. Także w miarę potrzeby (na bieżąco) – w trakcie realizacji planu kopie lub oryginały materiałów napływających lub wysyłanych przez Zamawiającego w ramach procedury sporządzania zmiany planu; 15. Mapę do celów planistycznych. 9. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego: 1. Wykonawca przedstawi stanowisko w postaci analizy urbanistycznej w sprawie złożonych wniosków do planu w celu rozpatrzenia wniosków przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty przekazania materiałów wstępnych oraz wniosków złożonych przez organy/instytucje do planu przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zapozna się z przedłożoną analizą urbanistyczną i w terminie 15 dni od daty jej otrzymania przekaże Wykonawcy stanowisko w powyższej sprawie; 3. Wykonawca opracuje projekt planu i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 40 dni od przekazania przez Zamawiającego stanowiska, o którym mowa w pkt 2; 4. Zamawiający w ciągu 15 dni od daty przekazania przez Wykonawcę projektu planu, o którym mowa w pkt 3 zapozna się z opracowaniem, wniesie stosowne uwagi, a następnie przekaże je Wykonawcy w celu uwzględnienia ich w projekcie planu; 5. Wykonawca w ciągu 20 dni od daty otrzymania materiałów, o których mowa w pkt 4 uwzględni uwagi, wykona prognozę oddziaływania na środowisko i przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektu planu, przygotowaną do rozesłania instytucjom i urzędom w celu uzyskania opinii; 6. Wykonawca po uzyskaniu opinii przez Zamawiającego dot. materiałów, o których mowa w pkt 5 w ciągu 15 dni od daty otrzymania ewentualnych uwag uwzględni je a następnie przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektu planu, przygotowaną do rozesłania instytucjom i urzędom w celu uzyskanych uzgodnień; 7. Wykonawca po uzyskaniu uzgodnień w ciągu 15 dni od daty otrzymania ostatniego uzgodnienia od Zamawiającego uwzględni ewentualne uwagi i przedłoży Zamawiającemu wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej; 8. Wykonawca w terminie 15 dni od daty uzyskaniu stosownych zgód na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej przekaże Zamawiającemu wzory ogłoszenia i obwieszczenia oraz dokumentację projektu planu przygotowaną do wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 9. Po upływie terminu 21 dni od daty wyłożenia projektu do publicznego wglądu i 14 dni oczekiwania na ewentualne uwagi do projektu planu Zamawiający w terminie określonym ustawowo przekaże Wykonawcy stanowisko w celu uwzględnienia ewentualnych uwag osób prawnych i fizycznych; 10. Wykonawca ostatecznie przedłoży gotowe opracowanie planu wraz z prognozą wpływu ustaleń na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie do 30 dni od uzyskania stanowiska Zamawiającego w sprawie wniesionych uwag do planu, celem uchwalenia przez Radę Gminy; 11. Uchwalenie planu w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatecznej wersji planu w formie uchwały wraz z uzasadnieniem, rysunkiem planu i niezbędnymi załącznikami. 10. Prawa autorskie: 1. z mocy niniejszej umowy Wykonawca wraz z projektantami (twórcami) przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.); 2. przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie; 3. wykonawca podpisuje niniejszą umowę oświadcza, że prawo do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada, i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączniku do umowy (wykaz materiałów wyjściowych) który stanowi integralną część umowy. Część II: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Możdżanowo, gmina Ustka. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Możdżanowo, gmina Ustka. 2. Teren objęty uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Możdżanowo, gmina Ustka obejmuje obszar o powierzchni ok. 624 ha. Znaczną większość obszaru zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Ustka stanowią grunty rolne. Pozostała część (wieś Możdżanowo i jej okolice) to w „Studium” zabudowa mieszkaniowa i usługi towarzyszące (handel, gastronomia itp.) oraz tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie części tekstowej i graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb geodezyjny Możdżanowo, gmina Ustka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko, przedłożonymi wnioskami od osób fizycznych i prawnych uzyskanych na etapie opracowywania planu, w szczególności ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy obszaru położonego w granicach opracowania. 2. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 3. Sporządzenie prognozy skutków finansowych opracowania MPZP. 4. Wymagania techniczne dot. przedmiotu zamówienia: 1. Projekt planu powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z zapisem „Studium” oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 2. Forma opracowania tekstowego i graficznego: a) w formie elektronicznej mapy wektorowej, w formatach: svg, cdr (w wersji nie wyższej niż 9,0), dxf lub innym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, b) część opisowa – 3 szt.; również w formie elektronicznej w formacie xml, c) wydruk barwny – 3szt.; w tym jeden egzemplarz foliowany. 3. W planie należy obowiązkowo określić elementy zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementy zalecone przez Zamawiającego oraz wszystkie inne w zależności od potrzeb dla danego obszaru. 5. W trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zmawiający dopuszcza możliwość zlecenia niektórych prac związanych z opracowaniem planu innej osobie fizycznej lub prawnej posiadającej niezbędne uprawnienia. Odpowiedzialność za takie opracowanie ponosi Wykonawca. Zlecania takie wymagają uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Mapy do opracowania planu zabezpiecza Zamawiający (forma graficzna - papierowa oraz elektroniczna). 7. Zamawiający zapewnia materiały wyjściowe w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, zgodnie z załączonym wykazem dokumentów – załącznik nr 1 do umowy. 8. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy materiałów w terminie30 dni roboczych od daty podpisania umowy następujących materiałów wyjściowych (obejmujących obszary sporządzanego planu miejscowego i jego sąsiedztwa): 1. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałą o jego uchwaleniu; 2. Obowiązujące plany miejscowe; 3. Istniejące wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz decyzje w ich sprawach; 4. Informacje o najważniejszych (obowiązujących) decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę; 5. Kopie uchwał o przystąpieniu do planów miejscowych; 6. Zebrane przed podpisaniem umowy wnioski o sporządzenie planów miejscowych lub dokonania ich zmian; 7. Wiążące się z zagospodarowaniem przestrzennym uchwały i inne rozstrzygnięcia organów gminy, nie wymienione w innych punktach; 8. Posiadane przez gminę materiały dotyczące ochrony środowiska, środowiska przyrodniczego i ich zagrożeń (np. inwentaryzacja przyrodnicza, pozwolenia wodno-prawne, zasięgi wód powodziowych, rozporządzenia o powołaniu obiektów i obszarów chronionych przyrody oraz plany ochrony itp.); 9. Posiadane przez gminę koncesje na eksploatacje surowców mineralnych i dokumentacje geologiczne oraz inne materiały dotyczące problematyki górniczej; 10. Posiadane przez gminę materiały dotyczące środowiska kulturowego; 11. Posiadane przez gminę wykazy dróg powiatowych i gminnych; 12. Materiały ilustrujące stan i zamierzenia w zakresie infrastruktury technicznej (wod. - kan., energia elektryczna, gaz, ciepło, telekomunikacja, gospodarka odpadowa); 13. Określony przez gminę niezbędny zakres prac planistycznych; 14. Także w miarę potrzeby (na bieżąco) – w trakcie realizacji planu kopie lub oryginały materiałów napływających lub wysyłanych przez Zamawiającego w ramach procedury sporządzania zmiany planu; 15. Mapę do celów planistycznych. 9. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego: 1. Wykonawca przedstawi stanowisko w postaci analizy urbanistycznej w sprawie złożonych wniosków do planu w celu rozpatrzenia wniosków przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty przekazania materiałów wstępnych oraz wniosków złożonych przez organy/instytucje do planu przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zapozna się z przedłożoną analizą urbanistyczną i w terminie 15 dni od daty jej otrzymania przekaże Wykonawcy stanowisko w powyższej sprawie; 3. Wykonawca opracuje projekt planu i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 40 dni od przekazania przez Zamawiającego stanowiska, o którym mowa w pkt 2; 4. Zamawiający w ciągu 15 dni od daty przekazania przez Wykonawcę projektu planu, o którym mowa w pkt 3 zapozna się z opracowaniem, wniesie stosowne uwagi, a następnie przekaże je Wykonawcy w celu uwzględnienia ich w projekcie planu; 5. Wykonawca w ciągu 20 dni od daty otrzymania materiałów, o których mowa w pkt 4 uwzględni uwagi, wykona prognozę oddziaływania na środowisko i przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektu planu, przygotowaną do rozesłania instytucjom i urzędom w celu uzyskania opinii; 6. Wykonawca po uzyskaniu opinii przez Zamawiającego dot. materiałów, o których mowa w pkt 5 w ciągu 15 dni od daty otrzymania ewentualnych uwag uwzględni je a następnie przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektu planu, przygotowaną do rozesłania instytucjom i urzędom w celu uzyskanych uzgodnień; 7. Wykonawca po uzyskaniu uzgodnień w ciągu 15 dni od daty otrzymania ostatniego uzgodnienia od Zamawiającego uwzględni ewentualne uwagi i przedłoży Zamawiającemu wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej; 8. Wykonawca w terminie 15 dni od daty uzyskaniu stosownych zgód na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej przekaże Zamawiającemu wzory ogłoszenia i obwieszczenia oraz dokumentację projektu planu przygotowaną do wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 9. Po upływie terminu 21 dni od daty wyłożenia projektu do publicznego wglądu i 14 dni oczekiwania na ewentualne uwagi do projektu planu Zamawiający w terminie określonym ustawowo przekaże Wykonawcy stanowisko w celu uwzględnienia ewentualnych uwag osób prawnych i fizycznych; 10. Wykonawca ostatecznie przedłoży gotowe opracowanie planu wraz z prognozą wpływu ustaleń na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w terminie do 30 dni od uzyskania stanowiska Zamawiającego w sprawie wniesionych uwag do planu, celem uchwalenia przez Radę Gminy; 11. Uchwalenie planu w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatecznej wersji planu w formie uchwały wraz z uzasadnieniem, rysunkiem planu i niezbędnymi załącznikami. 10. Prawa autorskie: 1. z mocy niniejszej umowy Wykonawca wraz z projektantami (twórcami) przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.); 2. przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie; 3. wykonawca podpisuje niniejszą umowę oświadcza, że prawo do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada, i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączniku do umowy (wykaz materiałów wyjściowych) który stanowi integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny być złożone: 1. Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 5.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.5.2, 19.5.3 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach