Przetargi.pl
Opracowanie mapy zasadniczej dla miasta Zawadzkie

Powiat Strzelecki (MP) ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4401703, 4401783 , fax. 077 4401701
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki (MP)
  ul. Jordanowska 2 2
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 4401703, 4401783, fax. 077 4401701
  REGON: 53141223700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie mapy zasadniczej dla miasta Zawadzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA ZAWADZKIE. 1.Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie mapy zasadniczej o treści obligatoryjnej, oraz wybranych elementów treści fakultatywnej, dla miasta Zawadzkie, w oprogramowaniu ERGO - MAPA ZASADNICZA. 2. Podstawy materialno - prawne. 1)      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287. ), 2)      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ), 3)      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), 4)      Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 5)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), 6)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), 3.Charakterystyka obiektu. Powierzchnia miasta Zawadzkie wynosi 1641 ha. Ogólny obszar opracowania mapy zasadniczej obejmuje 869 ha, na terenie którego znajduje się około 194 ha terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Mapa zasadnicza miasta Zawadzkie w postaci analogowej prowadzona jest w kroju układu 1965 s.4 w postaci pierworysów i matryc sekcyjnych, z wniesionymi i opisanymi krzyżami siatki kwadratów układu 2000/18. Mapa założona została przez OPGK Opole w 1976 roku (nr operatu 474/223/76) w układzie wysokości Kronsztad 60. Obszar opracowania pokrywają: - 72 sekcje w skali 1:500, z czego w obszarze zabudowanym 42, - 23 sekcje w skali 1:1000, z czego w obszarze zabudowanym 12, Wśród w/w sekcji aż 18 wypełnionych jest treścią sytuacyjną tylko w połowie, a kolejnych 15 wypełnionych jest jeszcze w mniejszym stopniu. Operat ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest w programie  Kataster OnLine w układzie współrzędnych 2000/18. Rejestracja robót geodezyjnych prowadzona jest w systemie ERGO - OŚRODEK.       4.Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Zawadzkie   1.      Szczegółowy zakres opracowania - Wykonanie operatu mapy zasadniczej. 1.1  Podstawą opracowania są materiały przyjęte przez PODGiK w Strzelcach Opolskich w ramach prac wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 1.2  W przypadku braku możliwości pozyskania danych z materiałów wymienionych powyżej dopuszcza się wyjątkowo, po uzgodnieniu z PODGiK, wykonanie digitalizacji danych z rastra mapy zasadniczej. 1.3  Należy opracować numeryczną mapę zasadniczą o treści obligatoryjnej, wyłączając sieć gazową. Istniejącą sieć gazową należy uzupełnić o pomiary wykonane po 2011 roku. 1.4  Mapę należy uzupełnić o wybrane elementy z części fakultatywnej mapy zasadniczej: a)    krawężniki ulic, b)   krawędzie dróg o nawierzchni trwałej, c)    krawędzie chodników, pasów zieleni, d)   ogrodzenia trwałe, e)    schody, rampy, wjazdy do podziemi, f)    rzeźbę terenu (pikiety), g)   zieleń. 1.5  W przypadku stwierdzenia rozbieżności położenia budynków w stosunku do granic lub wprowadzanych do mapy elementów zagospodarowania przestrzennego (np., schody, taras, rampa) Wykonawca zmodyfikuje istniejący budynek w oparciu o istniejące w zasobie dane analityczne oraz sporządzi niezbędne dokumenty do wprowadzenia zmian do części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca przygotuje pliki różnicowe SWDE i SWING zawierające zmienione dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków, oraz warstwę redakcyjną (plik SWING) i zasili nimi bazę danych EGiB prowadzoną w systemie Kataster Online. Zamawiający nie wstrzyma aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie Kataster OnLine w czasie opracowania mapy zasadniczej, dlatego od Wykonawcy prac wymaga się, aby dokonał aktualizacji bazy EGiB systemu Kataster Online w trybie różnicowym, aktualizując przygotowane pliki różnicowe zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w okresie wykonywania prac przez Wykonawcę. 1.6              Rzędne w układzie wysokości Kronsztad 60 należy przeliczyć do obowiązującego układu wysokości Kronsztad 86. 1.7              Dla warstwy wysokościowej urządzeń naziemnych i podziemnych w zakresie posadowienia rzędnych góry włazów, zasuw itp., uzupełnienie rekordu dotyczącego rzędnej góry włazu itp., następuje na podstawie ostatniego aktualnego pomiaru przy założeniu jednoczesnej weryfikacji danych z mapa zasadniczą. 1.8              Dla wszystkich obiektów mapy zasadniczej pozyskanych z materiałów archiwalnych należy pozyskać atrybut KERG, jako podstawę wprowadzenia danych do systemu. Ponadto wszystkie obiekty muszą posiadać informację o metodzie pozyskania danych. 1.9  Dodatkowo wszystkie przewody muszą posiadać następujące informacje: a)         status przewodu, b)        funkcja przewodu, c)         materiał, d)        przebieg, e)         średnica przewodu, f)         ilość przewodów (jeśli > 1), g)        oznaczenie branżowe przewodu. 1.10          Należy zweryfikować wymiar średnicy przewodu przedstawiony na mapie analogowej z materiałami źródłowymi. 1.11          Obiekty mapy zasadniczej należy pozyskać zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 2 - ERGO Mapa Zasadnicza, opisującym strukturę bazy danych mapy zasadniczej i jej redakcji. Obiekty mapy zasadniczej należy pozyskać, jako referencyjną bazę danych DLM (Digital Landscape Model), dla której należy wykonać warstwę redakcyjną, jako jej pochodną. 1.12          Obiekty mapy zasadniczej należy pozyskać przy uwzględnieniu ich właściwej topologii, zakresu atrybutów oraz relacji przestrzennych. Przewody jednoimienne (posiadające te same atrybuty) należy pozyskać jako obiekty ciągłe (scalone).  Bazę danych obiektów mapy zasadniczej należy pozyskać jako ciągłą (bez podziału obiektów na granicy sekcji, obrębu). 1.13           Warstwę redakcyjną mapy zasadniczej należy pozyskać, jako pochodną modelu DLM. Należy zwrócić uwagę na następujące wymagania: a)    Etykiety obiektów muszą być zgodne z ich atrybutami (np. rzędne i opisy studzienek, opisy przewodów, itp.) b)   W przypadku, gdy etykieta obiektu posiada odnośnik należy zwrócić uwagę na właściwe powiązania (identyfikatory) etykiety, odnośnika i obiektu. c)    W przypadku wykonywania redakcji takich obiektów jak schody, skarpa, czy taras należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe powiązanie identyfikatorem obiektów redakcyjnych z obiektami referencyjnymi. 1.14          Ustala się skalę edycji mapy numerycznej na 1:500. Obejmuje ona wszystkie obiekty mapy numerycznej, ich opisy i symbole. Dla działek niezabudowanych edycji podlega również punkt adresowy. 1.15          Digitalizacja rastra analogowej mapy zasadniczej przebiegać będzie następująco: a)      Wykonać kalibracje rastra w układzie 1965/4 stosując transformację Helmerta w oparciu o wybrane punkty dostosowania w liczbie minimum 20 punktów na jeden arkusz mapy, rozmieszczonych równomiernie. W miarę możliwości jako punkty dostosowania wykorzystać siatkę kwadratów. b)      Wykonać transformacje rastra z układu 1965/4 do układu 2000/18 z zastosowaniem korekt globalnych dla strefy 1965/4. 1.16          Wpływające do PODGiK dane z bieżących pomiarów będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w celu uzupełnienia tworzonej bazy danych. Ustala się stan aktualności na 21 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę obiektu do odbioru końcowego w PODGiK. Powyższy stan aktualności obowiązuje również po przekroczeniu każdego terminu przewidzianego na poprawienie wad wykazanych w protokole odbioru 1.17          Opracowanie numeryczne mapy zasadniczej należy porównać z opracowaniem analogowym - fakt ten i wyniki sprawdzenia należy omówić w sprawozdaniu technicznym. 2. Ustalenia dodatkowe 2.1   Przed rozpoczęciem prac należy ustalić w PODGiK etapowość i terminy wydania danych z zasobu, 2.2    Preferowane będzie wydanie danych z zasobu w postaci elektronicznej, np. jako pliki *.jpg. 2.3    Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące zbiory danych numerycznych operatu ewidencji gruntów i budynków:             - Plik SWDE - dane przedmiotowe i podmiotowe  oraz plik  SWDE/SWING zawierający dane przedmiotowe wraz z danymi redakcyjnymi Dodatkowo zamawiający może na prośbę wykonawcy przekazać następujące dane: Pliki *. SHP zawierające dane graficzne ewidencji gruntów i budynków. Plik *.dmp bazy danych ewidencji gruntów i budynków z systemu Kataster Online. 5.      Przekazanie prac związanych z założeniem mapy zasadniczej. 1.      Jako wynik prac, Wykonawca przekaże pliki GML zawierający opracowaną i zredagowaną obiektową mapę zasadniczą. Przekazanymi Zamawiającemu plikami GML, Wykonawca zasili system prowadzenia mapy zasadniczej - ERGO Mapa Zasadnicza. Opis schematu pliku GML znajduje się w załączniku nr 1 do wytycznych technicznych. Wykonawca przekaże również wykorzystane skalibrowane rastry mapy zasadniczej na nośniku informatycznym (np. na CD lub DVD) 2.      Szczegółowy model bazy danych znajduje się w Załączniku nr 2 - ERGO - Mapa zasadnicza - struktura bazy danych.xls. 3.      Kontrole Pliki GML wczytywane do bazy danych podlegają kontroli syntaktycznej w  kontekście schematu danych mapy zasadniczej. Na tym etapie sprawdzane jest poprawność danych pod kątem wypełnienia wymaganych atrybutów, zgodności typów danych z ich wartościami, poprawności typu danych geometrycznych. Sprawdzana jest również zgodność wartości atrybutów z ich wartościami dopuszczalnymi. Kolejny poziom kontroli to sprawdzenie poprawności geometrii obiektów zapisanych w pliku GML. System znajduje błędy takie jak: niedomknięte obszary, powielone punkty, pętle, pokrywające się enklawy, przecinające się segmenty obszarów itp. W następnym etapie kontrolowana jest topologia obiektów. Sprawdzana jest poprawność relacji topologicznych między poszczególnymi obiektami, zarówno w ramach jednej klasy obiektów jak i między różnymi klasami. W tego typu kontrolach znajdowane są tzw. przestrzelenia, niedostrzelenia linii, minimalne rozbieżności położenia węzłów obiektów powierzchniowych, brak węzłów na przecięciu obiektów, niedozwolone przecinanie się obiektów itp. 4.      Zasilenie Systemu Kataster OnLine  i ERGO Mapa Zasadnicza leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi test poprawnego funkcjonowania Systemu po zasileniu go w w/w dane. 5.      Ostateczny odbiór prac nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wprowadzenia wykonanych w ramach zamówienia kompletnych danych w systemie informatycznym PODGiK w Strzelcach Opolskich. Instalacji danych należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem Zamawiającego. 6.      W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w niniejszych warunkach technicznych trudności sposób postępowania należy ustalić z PODGiK w Strzelcach Opolskich. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza udzielania wykonawcy zamówień uzupełniających. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: - przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie Nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego; 3. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach