Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej: Przeprawy mostowej na rzece Dunajec w Nowym Sączu

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018-4427967 , fax. 018 4427800
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Gorzkowska 30 30
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018-4427967, fax. 018 4427800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej: Przeprawy mostowej na rzece Dunajec w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie podkładów geodezyjnych, badań geologicznych i koncepcji programowo- przestrzennej przeprawy mostowej na rzece Dunajec wraz z dojazdami do mostu (ulice klasy G wraz ze skrzyżowaniami) łączących się z istniejącym układem ulic w rejonie ulic Piramowicza-Węgierskiej i projektowaną obwodnicą zachodnią. Uwaga Zamawiającego:Koncepcje należy opracować w wariantach przebiegu. II.Zakres opracowania: Wykonanie podkładów geodezyjnych w skali 1:500 (z pieczątkami ODGiK N.Sącz)- również w wersji elektronicznej na nośniku CD oraz wykazem właścicieli. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej-również w wersji elektronicznej na nośniku CD: 1.mostu na rzece Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza -Węgierskiej oraz drogi powiatowej w rejonie Małej Wsi - klasa obciążenia taborem samochodowym A - długości około 400 m 2.dróg dojazdowych do mostu klasy G: a) po stronie miasta Nowego Sącza - długości około 1350 m; zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (załącznik nr 4a i 4b): 1W - wody otwarte z zielenią przyrzeczną - rzeka Dunajec z obszarem wałów i międzywala,ZD - tereny zieleni urządzonej: ogródki działkowe, UM - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej do przekształceń funkcjonalnych,1M - tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej,CK - tereny obsługi ruchu pasażerskiego,ooo - ścieżka rowerowa; b) po stronie Gminy Chełmiec - w wysokim nasypie, długości około 400 m - wraz z włączeniem do projektowanej obwodnicy zachodniej. 3.Wyliczenie kosztów przedsięwzięcia. 4.Badania geologiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742322006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art 24 ustawy PZP. 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności pod uwagę będą brane oferty wykonawców: a) wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej b) dysponujących odpowiednio wykwalifikowanym personelem do projektowania w następujących specjalnościach : - konstrukcyjnej bez ograniczeń w zakresie konstrukcji mostowej /1 osoba /, - drogowej bez ograniczeń /1 osoba /, będących jednocześnie członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu. Wykonawca , który nie dysponuje potencjałem kadrowym - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów, które udostępnią mu osoby do wykonania zamówienia.Tym samym o zamówienie może ubiegać się wykonawca ,który w chwili trwania postępowania nie dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia ,ale wykaże, iż takim potencjałem będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego. c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania minimum dwie koncepcje projektowe lub projekty budowlane przebudowy lub budowy dróg o łącznej długości min. 2,5 km o zakresie i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia. 3. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający będzie rozpatrywał oferty wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4.Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.OŚWIADCZENIE: zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy; 2.DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień - decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, c)informacja o doświadczeniu Wykonawcy oraz załączone dokumenty/referencje/ potwierdzające ,że usługi zostały wykonane należycie. d) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach