Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku

Gmina Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 100 150 , fax. 343 172 661
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłobuck
  ul. 11 Listopada 6
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 343 100 150, fax. 343 172 661
  REGON: 15139827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaklobuck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i wykonaniu koncepcji odwodnienia ulic znajdujących się w sołectwie Niwa Skrzeszów w Kłobucku. 3.1 Prace nad koncepcją odwodnienia podzielono na etapy: ETAP I – część analityczna Zamawiający przewiduje, że na tym etapie realizacji Wykonawca: 1) dokona analizy istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na podstawie dostępnych materiałów, wizji w terenie wraz z określeniem odbiorników wód opadowych i oceną możliwości przejęcia spływu obliczeniowego. Wyniki analizy Wykonawca winien przedstawić w formie opisu i zilustrować graficznie; 2) opracuje szczegółowy podział terenu sołectwa na zlewnie z uwzględnieniem naturalnych zlewni topograficznych i ich zlewni cząstkowych wraz z wyliczeniem ilości ścieków deszczowych dla każdej ze zlewni a także określi sposób ich odprowadzenia do odbiornika; 3) określi i przeanalizuje wysokości i intensywności opadów miarodajnych; 4) przeprowadzi analizę hydrologiczną i hydrogeologiczną terenu pod kątem oceny zdolności chłonnej gruntów i formowania spływów powierzchniowych; 5) dokona analizy możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie zlewni; ETAP II – część koncepcyjna Opracowanie koncepcyjne odwodnienia przedmiotowego terenu, winno być zgodne z zapisami MPZP dla obszaru poł. w mieście Kłobuck w rejonie ulic: Częstochowskiej, S. Staszica i Kasztanowej przyjętego Uchwałą Nr 446/XLVI/2014 z dn. 30.09.2014 r. oraz zapisami zawartymi w Zmianach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck przyjętych Uchwałą Nr 52/IX/2015 z dn. 29.04.2015 r. w szczególności poprzez lokalizację w pasach drogowych planowanych i istniejących ulic, sieci kanalizacji opadowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe zarówno z pasa drogowego, jak i przynależnej zlewni przy założeniu, że wody opadowe mają być odprowadzone do odbiorników jak najbliżej położonych. W związku z tym Zamawiający przewiduje, że na tym etapie, Wykonawca: 1) określi kierunek spływu wód deszczowych; 2) przedstawi propozycje rozwiązań wariantowych polegających na odprowadzeniu wód opadowych powierzchniowo lub poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej; 3) opracuje wytyczne dotyczące modernizacji istniejących urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe; 4) opracuje wytyczne dotyczące budowy nowych systemów kanalizacyjnych, ustalenia odbiorników ścieków opadowych i lokalizacji wylotów kolektorów zbiorczych; 5) wskaże niezbędne parametry koryt cieków i rowów będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych z terenu sołectwa Niwa Skrzeszów; 6) wskaże odcinki cieków i rowów melioracyjnych, przepustów koniecznych do przebudowy oraz określi zakres niezbędnych prac projektowych i wykonawczych; 7) dokona analizy stanu władania miejscami zrzutu wód opadowych, rowów i trasy ewentualnych rurociągów; 8) określi metody podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika; 9) określi wskaźnikowe koszty całego zamierzenia inwestycyjnego pozwalające odprowadzić wody opadowe i roztopowe w rozbiciu na poszczególnej zlewnie. 3.2 opracowanie koncepcyjne Wykonawca zobowiązany jest wykonać w formie opisowej i graficznej: 1) forma opisowa - winna zawierać w szczególności opis wariantów odwodnienia, obliczenia ilości ścieków opadowych oraz analizę wybranych rozwiązań, 2) forma graficzna – winna zawierać w szczególności podział sołectwa Niwa Skrzeszów na poszczególne zlewnie wraz z naniesionymi na mapie w skali 1:1000 rozwiązaniami koncepcyjnymi odwodnienia terenu tj. trasami kanałów, rurociągów, cieków, rowów wraz z zaznaczonymi kierunkami spływów wód deszczowych. 3.3 Przedmiot zamówienia należy przedłożyć zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym zapisany w postaci umożliwiające odczyt bez konieczności posiadania płatnych programów (*.pdf, *.doc, *.jpg).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach