Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu wraz z budową tras rowerowych, ciągów pieszych, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326499471, 6499400 , fax. 326 499 402
 • Data zamieszczenia: 2020-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499471, 6499400, fax. 326 499 402
  REGON: 53076100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu wraz z budową tras rowerowych, ciągów pieszych, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu wraz z budową tras rowerowych, ciągów pieszych, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) umożliwiających realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Poglądowy zakres obszaru opracowania został zaznaczony na załącznikach graficznych stanowiących załączniki od nr 8-9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie dróg gminnych wraz z odwodnieniem na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu, obejmującej zaprojektowanie w szczególności: 1) jezdni asfaltobetonowych wraz z podbudowami, 2) chodników i tras rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych lub innego zagospodarowania pasów drogowych, wynikających z konsultacji i decyzji Zamawiającego, 3) skrzyżowań tych dróg z drogami przyległymi, 4) energooszczędnego oświetlenia ulicznego całych pasów drogowych (wraz z chodnikami i trasami rowerowymi), 5) odwodnienia dla pełnego zakresu opracowania, w tym kanalizacji deszczowej, 6) odwodnienia terenu przedszkola przy ul. Sikorskiego, 7) kanału technologicznego, 8) brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej od istniejących sieci do działek, 9) włączenia kanalizacji deszczowej z ulicy Targowej do istniejącej kanalizacji na ul. Lipowej lub do istniejącej kanalizacji w rejonie skrzyżowania ulic Zbożowej i Ziołowej, 10) usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami, 11) docelowej organizacji ruchu drogowego, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) umożliwiających realizację inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej projektem. 3. Priorytetem dla Zamawiającego jest uzyskanie w pierwszej kolejności kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem dla budowy kanalizacji deszczowej na całym zakresie opracowania, która między innymi umożliwi odprowadzanie wód z ulicy Sikorskiego, w tym z terenu budowanego przy ulicy Sikorskiego przedszkola i żłobka. 4. Projekt ma dostosowywać rozbudowywane drogi do warunków technicznych drogi gminnej klasy L – określonych w: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje projekt podziału nieruchomości przyległych – w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i realizacji inwestycji. Przebieg kanalizacji deszczowej powinien w miarę możliwości być tak poprowadzony, by uniknąć konieczności podziału nieruchomości i sprawnie uzyskać odrębne pozwolenie na budowę dla kanalizacji deszczowej. 6. Obszar opracowania obejmuje w szczególności działki (lub ich części): stanowiące własność Gminy Siewierz - o numerach ewidencyjnych 8783, 8784, 8780/2, 8781, 8595, 8601, 8600, stanowiące własność Skarbu Państwa - o numerach ewidencyjnych 8779, 9637, 2602/1, 2601, 2579, 2602/1, 2558/1, 2605/1, 8699/1, 8699/2, 8590/3, wraz z częściami działek przyległych, w tym prywatnych, wydzielonych na etapie opracowania projektu podziału nieruchomości (w zakresie niezbędnym do zaprojektowania drogi wraz z infrastrukturą) – obręb: Siewierz. Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie: a) rozbudowy drogi (ul. Targowej) od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 do parkingu przed skrzyżowaniem z ul. Gietyngiera i ul. Bema w Siewierzu. Poglądowe granice obszaru opracowania zostały zaznaczone na załączniku graficznym – Zał. nr 8 do SIWZ. b) rozbudowy drogi (ul. Sikorskiego) od skrzyżowania z ul. Paderewskiego (bez skrzyżowania ulic Sikorskiego i Paderewskiego) do skrzyżowania z ul. Targową w Siewierzu. Poglądowe granice obszaru opracowania zostały zaznaczone na załączniku graficznym – Zał. nr 8 do SIWZ. 7. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury, także infrastruktury podziemnej, z przedmiotową inwestycją, w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. Celem pozyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew sporządzi on także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy zlokalizowane w zakresie opracowania oraz inwentaryzację zieleni. 8. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów oraz zwierciadła wody gruntowej. 9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje w szczególności drogi o nawierzchni asfaltobetonowej, z osobnymi chodnikami i trasami rowerowymi (lub ciągami pieszo jezdnymi) ze zjazdami indywidualnymi i podbudową, poboczami, skarpami lub innym zagospodarowaniem pasów drogowych wynikających z konsultacji i decyzji Zamawiającego. 10. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje również skrzyżowanie projektowanej drogi (ul. Targowa) z drogą krajową nr 1 oraz skrzyżowania obydwu dróg (ul. Targowa i ul. Sikorskiego) z drogami przyległymi (bez skrzyżowania ulic Sikorskiego i Paderewskiego). 11. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości lokalizacji nowoprojektowanych i istniejących zjazdów z drogi publicznej oraz dojść do furtek. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie wysokościowe projektowanych zjazdów i dojść. 12. Wykonawca zaprojektuje budowę nowych elementów małej architektury, dodatkowego zagospodarowania terenu i/lub pasa drogowego wynikających z konsultacji z mieszkańcami, propozycji Wykonawcy oraz sugestii Zamawiającego. Ostateczną decyzję o zaprojektowaniu tych elementów podejmie Zamawiający po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę. 13. Na etapie sporządzania koncepcji projektowej Wykonawca przeprowadzi spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Na spotkaniu Wykonawca przedstawi proponowane rozwiązania projektowe – min. 2 warianty koncepcyjne, po ustaleniu z Zamawiającym. Powyższe nie dotyczy projektu kanalizacji deszczowej, która powinna być zaprojektowana w pierwszej kolejności. 14. W celu skoordynowania projektu drogi z zamierzeniami zarządców sieci: gazowej, wodociągowej, melioracyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i innych, Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie w tym zakresie. 15. W ramach przedmiotu zamówienia, w porozumieniu z gestorem sieci, Wykonawca zaprojektuje brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej. Opisywane odcinki sieci należy zaprojektować do istniejącej granicy własności, a w razie planowanego podziału – do granicy tego podziału. 16. Ponadto Wykonawca zaprojektuje, w porozumieniu z gestorami sieci, przebudowę sieci napowietrznych i infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z przedmiotową inwestycją lub wymagających naprawy lub wymiany zużytych elementów, tak aby dostosować ich lokalizację do zmienionego układu drogowego. Powyższe dotyczy każdej, występującej w granicach opracowania infrastruktury technicznej (w tym także wodnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i innych). 17. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania warunków podłączenia mediów lub zmiany warunków przyznanych to Wykonawca na mocy pełnomocnictwa uzyska te dokumenty i zaprojektuje odpowiednie przyłącza. 18. Wykonawca zaprojektuje budowę odwodnienia (w tym także kanalizacji deszczowej) dla wszystkich elementów w zakresie opracowania oraz uzyska pozwolenia wodno-prawne wraz z operatami wodnoprawnymi. 19. Wykonawca zaprojektuje budowę kanału technologicznego, umożliwiającego umieszczenie w nim (poza liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi) także urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 20. Wykonawca zaprojektuje niezależne oświetlenie drogi w technologii LED lub innej energooszczędnej, z maksymalnym możliwym rozstawem lamp. Na etapie opracowywania koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu alternatywne rozwiązania w zakresie możliwości budowy oświetlenia ulicznego, tj. energooszczędnego oświetlenia ulicznego całego pasa drogowego (wraz z chodnikiem i trasą rowerową) oraz oddzielnego oświetlenia ulicznego drogi wraz z chodnikiem i osobnego oświetlenia trasy rowerowej. Zamawiający podejmie decyzję o ostatecznym rozwiązaniu w zakresie oświetlenia ulicznego. 21. Wykonawca zaprojektuje docelową organizację ruchu drogowego w zakresie opracowania i zobowiązany będzie do dokonania uzgodnień i uzyskania zatwierdzeń. 22. Wykonawca uzgodni projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 23. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) umożliwiających realizację inwestycji. 24. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektową do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. 25. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji i uzgodnienia z Zamawiającym podziału nieruchomości. Zamawiający zaakceptuje wstępną propozycję podziału bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. Zamawiający dopuszcza podział i wykup działek jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 26. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem tego wniosku. Zamawiający zaakceptuje tą dokumentację lub wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. 27. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać a) Wykonanie mapy do celów projektowych, b) Wykonanie i dostarczenie badań geodezyjnych i geotechnicznych c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej, d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, e) Uzyskanie uzgodnień branżowych, f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń docelowej organizacji ruchu drogowego, g) Uzyskanie uzgodnień w sprawach p. poż., h) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi, i) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew, j) Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) umożliwiających realizację inwestycji, k) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także w razie konieczności: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, l) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej, w tym wariantowej koncepcji projektowej, m) Wykonanie projektów budowlanych i oddzielnie wykonawczych wszystkich branż wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi podzielonymi na dwie ulice Targową i Sikorskiego. Należy sporządzić oddzielne kosztorysy inwestorskie w podziale branżowym, obszarowym i infrastrukturalnym dla zakresów ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający zdecyduje o ewentualnych dalszych podziałach. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. n) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o) Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac. 28. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie. 2) Wykonawca musi dysponować personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi konieczne uprawnienia. 3) Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu oraz wykonać dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niego uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodniu od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. 4) Opracowana dokumentacja ma zawierać przepisy i rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 6 egzemplarzach (3 w wersji uproszczonej i 3 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. 6) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie będą wykonane w podziale na ul. Targową i ul. Sikorskiego oraz podziale branżowym, obszarowym oraz infrastrukturalnym dla zakresów ustalonych przez Zamawiającego. 7) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. 8) Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 9) W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii. 10) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności. 11) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. 12) Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań. 13) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych. Pola eksploatacji określono w § 5 wzoru umowy – Zał. nr 6 do SIWZ. 14) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie trwania procedury przetargowej wyboru Generalnego Wykonawcy robót objętych opracowaną dokumentacją. 15) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 16) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. 29. Dane wyjściowe i pomocnicze: 1) Załącznik graficzny z poglądowym zakresem opracowania – Zał. nr 8 do SIWZ, 2) Załącznik graficzny przedstawiający dwie możliwe lokalizacje włączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci – Zał. nr 9 do SIWZ, 3) Rysunek – odprowadzenie wód opadowych z części Osiedla Zachód (ul. Targowa) Rys. 2/Z – Zał. nr 10 do SIWZ, 4) Rysunek – odprowadzenie wód opadowych z części Osiedla Zachód (ul. Targowa) Rys. 3/Z – Zał. nr 11 do SIWZ, 5) Rysunek – odprowadzenie wód opadowych z części Osiedla Zachód (ul. Targowa) Rys. 4.1/Z – Zał. nr 12 do SIWZ, 6) Rysunek – plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej w zakresie budowy przedszkola (Plan sytuacyjny) Rys. PS – Zał. nr 13 30. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obejmuje on: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 31. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją przewiduje się zakończyć do 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od chwili przekazania Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy do podpisania z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego robót. Okres 48 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu, co nie będzie wymagało aneksu do umowy. 32. Warunki płatności: Płatność odbywać się będzie częściowo, transzami według warunków opisanych we wzorze umowy. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego usług bez wad istotnych, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 33. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 48 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego kompletnej dokumentacji, a maksymalnie na okres 60 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. nr 1 do SIWZ. Okres udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie uwzględniony podczas oceny ofert na zasadach określonych w Części XIX SIWZ. 34. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”. 4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert albo załączyć bezpośrednio do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadialnego do oferty, zaleca się, aby był on dołączony w sposób umożliwiający jego zwrot bez naruszania integralności oferty (np. umieszczony w odrębnej koszulce, kopercie, itp. co pozwoli na jego niezależne odłączenie). Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty wg zał. Nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2 do SIWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3 do SIWZ. 2. Oferta podmiotów występujących wspólnie: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 4) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dopuszcza się aby Wykonawcy spełniali te warunki łącznie. 5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 2 i 3 do SIWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Udział podmiotów trzecich: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, wg załącznika 2 i 3 do SIWZ. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, a) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, a) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 4. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach