Przetargi.pl
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z: - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. Leśnej w miejscowości Bór; - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej zwyczajowo nazwanej „Drogą do Cmentarza” w miejscowości Bór; - uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Kopaczyska z Osiedlem Za Torem w miejscowości Zaskale.”

Gmina Szaflary ogłasza przetarg

 • Adres: 34-424 Szaflary, Zakopiańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 754 703 , fax. 182 754 977
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szaflary
  Zakopiańska 18
  34-424 Szaflary, woj. małopolskie
  tel. 182 754 703, fax. 182 754 977
  REGON: 49189271300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl, www.bip.malopolska.pl/ugszaflary

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z: - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. Leśnej w miejscowości Bór; - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej zwyczajowo nazwanej „Drogą do Cmentarza” w miejscowości Bór; - uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Kopaczyska z Osiedlem Za Torem w miejscowości Zaskale.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z: - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. Leśnej w miejscowości Bór; - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej zwyczajowo nazwanej „Drogą do Cmentarza” w miejscowości Bór; - uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Kopaczyska z Osiedlem Za Torem w miejscowości Zaskale. Zakres rzeczowy zadania: - Budowa dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. Leśnej w miejscowości Bór (o długości ok. 0,33 km) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko /dz. ewid nr 801/; - Budowa drogi gminnej zwyczajowo nazywanej „Drogą do Cmentarza” w miejscowości Bór (o długości ok. 0,95 km) od drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (dz. ewid nr 801 przy dz. ewid. nr 271/23) do drogi gminnej nr K364816 - ul. Rolna (dz. ewid. nr 804 przy dz. ewid. nr 410/12; - Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Kopaczyska z Osiedlem Za Torem w miejscowości Zaskale (o długości ok. 0,75 km) łączącej drogę powiatową nr 1658K Szaflary - Ludźmierz – ul. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu (dz. ewid nr 1149/3 przy dz. ewid. nr 721/49 oraz 719/1) z drogą gminną nr K364783 - ul. Kolejowa w Szaflarach (dz. ewid. nr 8492 przy dz. ewid. nr 5672/2). Przedmiotowa droga winna zapewnić dostęp do drogi publicznej posesji zlokalizowanych w miejscowości Zaskale m.in.: Osiedla Za Torem nr 1, nr 2 oraz Osiedle Kopaczyska nr, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) - Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). (wzór załącznik nr 7 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach