Przetargi.pl
OPRACOWANIE I WYDRUK PROMOCYJNEGO FOLDERU NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA TURYSTYCZNA KANAŁU ELBLĄSKIEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM WACHLARZA OFERT TURYSTYCZNYCH Z NIM ZWIĄZANYCH

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6429400 , fax. 089 6429401
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6429400, fax. 089 6429401
  REGON: 00052443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE I WYDRUK PROMOCYJNEGO FOLDERU NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA TURYSTYCZNA KANAŁU ELBLĄSKIEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM WACHLARZA OFERT TURYSTYCZNYCH Z NIM ZWIĄZANYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk promocyjnego folderu na potrzeby projektu Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych, zgodnie z opisem § 3 pkt 3 siwz oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie i opracowanie tekstów i mapek, w tym: a) sporządzenie krótkich opisów dotyczących głównych atrakcji turystycznych obszaru Kanału Elbląskiego wg wskazań Zamawiającego; autor tekstów, przed opracowaniem merytorycznym, musi skonsultować treść folderu z Zamawiającym, opis musi być sporządzony w 5 językach: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i litewskim, b) opracowanie projektu strony tytułowej folderu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, c) opracowanie mapy obszaru Kanału Elbląskiego oraz schematu działania pochylni. d) przekazanie folderu na płycie CD /DVD w każdej z wymaganych wersji językowych w formie prezentacji. 2) Wykonanie lub pozyskanie i opracowanie fotografii, w tym: a) wykonanie lub pozyskanie i opracowanie fotografii przedstawiających wskazane przez Zamawiającego atrakcje turystyczne (należy założyć, że zdjęcia powinny zajmować około 80 % objętości folderu), b) przekazanie Zamawiającemu zdjęć na nośniku CD/DVD, 3) Tłumaczenia, w tym: a) tłumaczenie z języka polskiego na języki: niemiecki, angielski, rosyjski i litewski z zachowaniem poprawności językowej - weryfikacja tekstów leży po stronie Wykonawcy, b) zachowanie jednolitej formy stylistycznej dla każdej wersji językowej. 4) Skład komputerowy, w tym: a) przygotowanie projektu szaty graficznej folderu w co najmniej dwóch wersjach z uwzględnieniem dbałości i estetyki wykonania, b) przedstawienie Zamawiającemu projektu folderu w skali 1:1 i późniejsze wprowadzanie poprawek do momentu akceptacji przez Zamawiającego. 5) Przygotowanie do druku. 6) Druk. 7) Kolportaż do siedziby zamawiającego, w tym zabezpieczenie, podzielenie zgodnie z wytycznymi i dostarczenie do siedziby zamawiającego w odpowiedniej ilości folderów. Wymagania dotyczące folderu: a. format 21 x 21cm b. objętość 40 stron z okładką c. oprawa zeszytowa d. kolor 4+4 e. papier - środek kreda matowa 200g - okładka kreda matowa 300g f. uszlachetnienia okładka lakier miejscowy UV 1+1 - środek lakier miejscowy 1+1 - okładka folia matowa 1+0 g. Tylna okładka folderu: - - flaga Unii Europejskiej, - znak narodowej Strategii Spójności oraz logotypy: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - herb województwa warmińsko - mazurskiego, - napis Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, - hasło określone przez IZ RPO Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty. W/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WM pod adresem /:http:rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial id=134. h. nakład 29.000 egz. wydany w dwóch edycjach: - edycja I do dnia 15.02.2011r. - 14 500 egz. - edycja II do dnia 30.04. 2011r - 14 500 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 228520007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,- PLN (słownie: dwa tysiące PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2010 - 12 - 17 do godz. 10:00 w formie dopuszczonej ustawą Pzp (art. 45 ust. 6): - w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank Millennium S.A. I O/Ostróda nr konta 71 1160 2202 0000 0000 6194 1398; Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2010 -12 - 17 o godz. 10:00. - w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach