Przetargi.pl
Opracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.-kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89)7531124 , fax. (89)7531124
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.
  Wojska Polskiego 2
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89)7531124, fax. (89)7531124
  REGON: 36496133500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.barciany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.-kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Zamawiający wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.) osób wykonujących nw. czynności w trakcie realizacji zamówienia: specjalistę ds. zarzadzania projektem – 1 osoba, wymaga się zatrudnienia min. jednej osoby w ramach aspektów środowiskowych i społecznych, związanych z bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi. Wymagania dot. gwarancji: Minimalny okres gwarancji musi wynosić 60 miesięcy, a maksymalny nie powinien przekraczać 120 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 23 000 zł, słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BOŚ BANK nr rachunku: 97 1540 1072 2107 0000 6267 0002 z adnotacją „wadium – e-usługi”, 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza złożenie oryginału w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi złożenia oferty. Wadium, w tym w formie dokumentu elektronicznego, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni liczonych od dnia wystawienia dokumentu. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stanowi szczegółowych wymagań w zakresie posiadania uprawnień, za spełnienie warunków uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w pkt. 9.1-9.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach