Przetargi.pl
Opracowanie ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 984 i Nr 983 w miejscowości Wola Mielecka wraz z uzasadnieniem przyjętego wariantu

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8609490 , fax. 017 8609460
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego 19a 19a
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8609490, fax. 017 8609460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 984 i Nr 983 w miejscowości Wola Mielecka wraz z uzasadnieniem przyjętego wariantu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje: Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale II stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem wykonawcy jest dokonanie we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem i zdobycie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794170000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia -zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp; 2). Posiadają doświadczenie w realizacji zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia - wykonanie minimum 1 ekspertyzy technicznej rozwiązania skrzyżowania w okresie ostatnich 3 lat. 3). Posiadają n/wym. potencjał techniczny: - komputer wraz z licencjonowanym oprogramowaniem (klasa Pentium + nagrywarka płyt CD) - oprogramowanie do edycji tekstu- kompatybilny z MS Word - oprogramowanie do zapisu danych w formacie .pdf 4). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 5). Udzielą gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres min. 36 m-ce od daty przyjęcia przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. II. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców. III. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w następujący sposób: dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; 2a) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . 3) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty. 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 Pzp) - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do oferty; 5) Oświadczenie o potencjale kadrowym (Wykaz kadry) odpowiedzialnym za realizację dokumentacji objętej zamówieniem z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (kserokopia uprawnień + zaświadczenie z PIIB + referencje wydane przez zarząd drogi) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do oferty; 6) Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy (Doświadczenie) z ostatnich 3 - ch lat na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do oferty potwierdzone referencjami. 7) Oświadczenie o potencjale technicznym (Potencjał techniczny) przewidzianym do realizacji zamówienia - na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do oferty. 8) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 9) Oświadczenie o okresie gwarancji - wypełnić w formularzu oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną