Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji (...) w ramach zadania (...): „Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika (...) a także budową ronda (...).

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  Armii Krajowej 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  REGON: 013268770
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji (...) w ramach zadania (...): „Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika (...) a także budową ronda (...).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zakres robót:3.1.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na całej jej długości wraz z ciągiem pieszo- rowerowym. Opracowanie podzielone na V etapów.Etap I: rondo , ul. Grunwaldzka, ul. Słowackiego , ul. Reymonta, ul. Ostrowska.Etap II: od ronda w/w do ul. Konarskiego ( z ul. Konarskiego jako dojazdem do Szpitala im. Prof. Adama Grucy i zawrotką na dz. 28/2. Obr. 56) Etap III: od ul. Konarskiego do ul. Jałowcowej.Etap IV: od ul. Jałowcowej do ul. Jabłońskiej.Etap V: od ul. Jabłońskiej do ul. Wyszyńskiego.Ulica o nawierzchni asfaltowej z nowoprojektowanym oświetleniem lub przebudową istniejącego jako odrębne opracowanie.a) Mapy do celów projektowych w skali 1:500.b) Mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości .c) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji).d) Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.; wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZRID).e) Uzyskanie warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż.f) Uzyskanie odstępstw od warunków technicznych jeśli będzie to konieczne.g) Opracowanie materiałów projektowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym projektu podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji, w celu uzyskania decyzji ZRID.h) Materiały do złożenia "skutecznego" wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem o co najmniej wykonalnej (lub z rygorem natychmiastowej wykonalności), w tym: wykonanie analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze terenu, uzyskanie wymaganych opinii, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.i) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji.j) Część projektowo-kosztorysowa obejmuje m. in.:• Projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej i zieleni wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną .• Projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej i zieleni wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną.• Projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności).• Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku konieczności)• Projekt nasadzeń (w przypadku konieczności)• Projekt stałej organizacji ruchu• Przedmiar robót• Kosztorys inwestorski• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż• Badania geotechniczne gruntu• Pomiary natężenia ruchu• warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,• w przypadku podziału zadania na Etapy w/w dokumentacja powinna stanowić odrębną całość dla każdego Etapu.Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie (.pdf oraz word), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.ath).3.1.2. Zaprojektowanie odwodnienia lub przeprojektowania istniejącegoa) preferowany drenaż w stylu francuskimb) uwzględnić maksymalne retencjonowanie wód opadowych3.1.3. Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego lub przeprojektowania istniejącego jako oddzielnego opracowaniaa) Dla wszystkich ulic objętych projektem należy wydzielić niezależne obwody oświetleniowe.b) Zaprojektowane obwody należy połączyć z istniejącymi obwodami do istniejących ulic, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania na wypadek uszkodzenia obwodu oświetleniowego.c) W przypadku zmiany lokalizacji istniejących lamp lub doboru innych słupów i opraw, należy uwzględnić demontaż istniejącego oświetlenia.d) Zastosować oprawy led, temperatura barwowa – neutralny biały, odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-8.e) Zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66.f) Okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – 10 lat,g) Dla oświetlenia ulicy zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201:2007.h) Pod jezdniami i chodnikami projektowane kable układać w rurach RHDPE 110, dodatkowo zamontować osłonę rurową (zapasową) tego samego typu, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyć rurą osłonową DVK 75, rury wyposażyć w dławice.i) Przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu.j) Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrów oświetleniowych stosować komputerową metodę obliczeniową.k) Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny).l) Stosować słupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzględnieniem specjalnych powłok typu anty – plakat oraz powłok z elastomeru poliuretanowego.m) Stosować tabliczki typu IZK Sintur lub równoważne.n) Na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeńw pasie drogowym.3.1.4. branża zielenia) obejmuje m. in.: inwentaryzację zieleni, plan wyrębu, plan nasadzeń, odtworzenie zieleni wraz z opisem sposobu jej odtworzenia.3.1.5. branża teletechnicznaa) Zaprojektować w pasie drogowym kanał technologiczny bądź przedstawić kompletny wniosek o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego3.1.6. Mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji ZRID,3.1.7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,3.1.8. Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy oraz projekty przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotu zadania3.1.9. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).3.2. Przy opracowywaniu dokumentacji zalecane jest ograniczenie liczby działek niezbędnych do realizacji zadania i przeznaczonych do wywłaszczenia.3.3 Dokumenty wymienione w ust. 4.2 ,specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji.3.4 Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji proponowanych rozwiązań i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego3.5 Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.• Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,• Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,• z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń.• Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających z przepisów.• Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia.• W ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba.3.6 W trakcie przygotowywania oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz przeprowadzenie analizy dostępnych map na serwisach internetowych np. geoportalu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniua) niepodlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowegob) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) publicznych wraz z budową/przebudową odwodnienia oraz przebudową/budową oświetlenia o wartości min. 35.000,00 zł brutto każde.Pod pojęciem droga, budowa/przebudowa drogi należy rozumieć definicje podanew ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach