Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin ”

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 375 781 , fax. 134 375 715
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
  ul. Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134 375 781, fax. 134 375 715
  REGON: 37044051900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.krosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce - Zręcin” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: - obsługę geodezyjną w zakresie ustalenia, wyznaczenia i nabycia (jeżeli wymagane), niezbędnego terenu pod inwestycję wraz z mapą do celów projektowych, - przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w Szczegółowym Opisie Zamówienia ma być w formie papierowej w teczkach oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu. - rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2011 - specyfikacje techniczne mają być zapisane w formacie *.doc i *.pdf - przedmiary robót mają być w formacie *.xls *.doc i *.pdf - kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w formacie *xls i .pdf - mapę do celów projektowych w formacie .dwgwersja obsługiwana przez AutoCAD 2011 Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z wykazem zawartości teczki. Szata graficzna opracowań Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: a) Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; b) Część opisowa będzie pisana na komputerze za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; c) Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; d) Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści; e) Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego; f) Każdy rysunek będzie opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego g) Części opisowe w wersji elektronicznej będą wykonane przy pomocy edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; h) Obliczenia ilości robót w wersji elektronicznej będą wykonane przy pomocy arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. Informacje dodatkowe 1.Sposób realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub ZRID) należy uzgodnić z Zamawiającym w odpowiednim czasie, umożliwiającym przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez organy wydające niezbędne decyzje. 2.Opracowanie wykonane na podstawie niniejszego zamówienia stanowić będzie własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy powstałej na podstawie niniejszego zamówienia na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzenia zmian. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia , których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach