Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem

Miasto Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 156 711 , fax. 862 156 706
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łomża
  Pl. Stary Rynek 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 156 711, fax. 862 156 706
  REGON: 52513900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lomza.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem. Do założeń projektowych należy przyjąć następujące założenia: • Liczba uczniów korzystających z wyżywienia - ok.300 • Posiłki dwudaniowe z deserem, • Wydawanie w trakcie 2 przerw 20 min, • Częściowa samoobsługa- pobieranie sztućców i deserów, • Bieżące dostawy artykułów spożywczych (warzywa, owoce, mięso, ryby-zapas trzy dniowy), • Rozmieszczenie całości kuchni i jej zaplecza na poziomie parteru, • Obsługa kuchni – planowane 4 osoby. W ramach niniejszego zamówienia z uwzględnieniem treści wytycznych należy: • uzyskać kopię aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 potrzebną do wykonania przedmiotowej dokumentacji wraz z wykazem właścicieli, • przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia tj. wraz z wszystkimi niezbędnymi do niego załącznikami, • sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli będzie wymagany), • Zakres zamówienia obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie), • wykonanie koncepcji projektowej i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającego, w określonym terminie, • przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych stron z przedstawieniem zaakceptowanej koncepcji projektowej, • uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach