Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi

Gmina Tuchola ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, pl. Zamkowy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 42 500 , fax. 52 334 21 38
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchola
  pl. Zamkowy 1
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 42 500, fax. 52 334 21 38
  REGON: 92351156000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miasto.tuchola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz uzyskaniu wymaganych decyzji (w tym również decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – jeśli zajdzie taka konieczność), uzgodnień i zezwoleń na przebudowę dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi, wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów zezwalających na realizację inwestycji od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej; 2) pełnieniu nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonaną w oparciu o dokumentację, o której mowa w punkcie 1. Łącznie długość przebudowywanych ulic wynosi około 0,999 km, w tym:  ul. Kościuszki (droga publiczna nr 010755C) – odcinek od skrzyżowania z ul. Świecką do końca (działki nr ewid.: 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58)– długość drogi 273 mb;  ul. Grunwaldzka (droga publiczna nr 010735C) – odcinek od krzyżowania z ul. Kościuszki do końca działki nr ewid. 2184/54 – przed skrzyżowaniem z ul. Sportową (działki nr ewid.: 2172/3, 2172/1, 2181/1, 2181/8, 2184/47 – część) – długość odcinka około 220,0 mb;  ul. Piastowska (droga publiczna nr 010783C) – odcinek od skrzyżowania z ul. Świecką do skrzyżowania z ul. Warszawską (dz. nr ewid.: 2181/8, 2179/7, 2175/1, 2181/1, 2172/1, 2171/1, 2181/5, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/2, 2184/51, 2183/17, 2183/15, 2183/16, ) – długość drogi 506,0 mb. W załączniku nr 1 do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia określono założenia projektowe, zgodnie z którymi należy postępować podczas projektowania przebudowy w/w dróg. Wykonawca zobowiązany jest do: - dokonania wizji w terenie przed złożeniem oferty oraz przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. Rozwiązania w zakresie projektowym będą uzgadniane z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca przedłoży m.in. koncepcję przebudowy dróg Zamawiającemu. Zamawiający informuje, że:  obszar wchodzący w skład opracowania został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  wyżej wymienione działki, objęte opracowaniem, stanowią własność Gminy Tuchola. Zamawiający nie wyklucza, że obszar opracowania obejmie inne działki, nie wymienione wyżej, zależne to będzie od warunków gestorów sieci i założeń projektowych.  zabrania się używania nazw własnych urządzeń i materiałów w dokumentacji projektowej – należy je opisać przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych. Po analizie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia Zamawiający stwierdza, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia niezbędną do jej uzyskania (ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko) –jeżeli długość projektowanych dróg przekroczy 1 km;  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(nie będzie wymagana w przypadku ubiegania się o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – opcjonalnie – wybór procedury zostanie wykonany po przedstawieniu koncepcji przebudowy przez Wykonawcę;  dokumentację geotechniczną oraz ocenę stanu istniejącego nawierzchni, podbudowy i gruntów podłoża – w ilości 2 egz. papierowe + wersja elektroniczna (pliki edytowalne i PDF);  wymaga się wykonania projektów budowlanych wszystkich branż, łącznie z warunkami uzyskanymi od gestorów mediów oraz uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę – w ilości 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna (pliki edytowalne dwg lub dxfi PDF);  opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.) / załącznika do zgłoszenia (w zależności od wyboru procedury przez projektanta, co będzie uzasadnione założeniami projektowymi);  wymaga się wykonania projektów wykonawczych – w ilości 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna (pliki edytowalne dwg lub dxf i PDF);  opracowanie projektu wykonawczego (będącego uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.1129);  wymaga się uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wraz z dokumentacją niezbędną do jego uzyskania (jeżeli przyjęte rozwiązanie projektowe będzie tego wymagało);  wymaga się wykonania projektów przebudowy w niezbędnym zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (jeżeli wystąpi taka potrzeba, np. sieci teletechniczne na podstawie warunków technicznych od gestorów sieci) w ilości po 5 egz. papierowych + 1 egz. w formie elektronicznej (pliki edytowalne i PDF);  poniesienie kosztów wymaganych materiałów, opinii, ekspertyz, i uzgodnień, w tym map do celów projektowych, opłat związanych z wydaniem opinii, uzgodnień i zezwoleń;  opracowanie kosztorysu inwestorskiego – w podziale na ulice – w 1 egzemplarzu papierowym + 1 w wersji elektronicznej (pliki edytowalne i PDF); Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową, zawierający również: szczegółowy przedmiar robót z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, wykazy materiałów ze szczególnym określeniem ich parametrów technicznych, „ślepe” zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych); wykazy maszyn, urządzeń i sprzętu technologicznego, zarówno stałego jak i ruchomego – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz.1389);  opracowanie przedmiaru dla celów przetargowych w podziale na ulice – w 1 egzemplarzu papierowym + 1 w wersji elektronicznej (pliki edytowalne i PDF). Przedmiar robót należy przygotować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) we wszystkich branżach (zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach pozycji przedmiaru robót), zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);  Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, a ponadto (w ramach kosztów opracowania):  pełnienie nadzoru autorskiego nad budową,  aktualizację kosztorysów inwestorskich (dwukrotna aktualizacja kosztorysów w ramach niniejszego opracowania – wg potrzeb Zamawiającego)  ewentualny podział kosztorysowy zadań dla późniejszych wymagań w zw. ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadania. Projektant, ma obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, a przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986ze zm.). Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany składać informacje o postępie prac nad projektem– przynajmniej raz w miesiącu, w formie pisemnej lub elektronicznej, na wskazany przez Zamawiające adres e-mail, bądź adres tut. Urzędu. Ponadto Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji oraz w trakcie realizacji niniejszego zadania, w zakresie dotyczącym wykonanej dokumentacji projektowej, w szczególności przy jej aktualizacji, tzn. w razie konieczności aktualizacji kosztorysów lub w razie konieczności przygotowania dokumentacji zamiennej, zawierającej nieistotne odstępstwa itp. W/w prace zostaną wykonane w ramach ceny ofertowej na zlecenie Zamawiającego. Wraz ze złożeniem kompletu dokumentacji Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dotyczące ww. opracowania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu otrzyma upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego w celu załatwiania spraw formalno-prawnych, w tym również: 1. złożenie i podpisania wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew 2. złożenie i podpisanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3. złożenie i podpisanie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 4. złożenie i podpisanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenie i podpisanie wniosku o pozwolenie na budowę, lub złożenie i podpisanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - z wyłączeniem złożenia oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (to zostaje w gestii Zamawiającego). Sposób rozliczenia z Wykonawcą: Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / decyzji o pozwoleniu na budowę lub stwierdzeniu braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia (w zależności od wyboru procedury przez projektanta, co będzie uzasadnione założeniami projektowymi) oraz po dostarczeniu pozostałych wyżej wymienionych dokumentów i po złożeniu faktury/rachunku. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł, (słownie: dwa tysiące zł 00/100), z podaniem tytułu: „wadium, nr postępowania ZP.271.2.27.2019.AS – Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi” 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Tucholi, w Punkcie Obsługi Klienta, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. UWAGA: Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a). Zgodnie z art.46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4 do SIWZ); b) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; c) dowód potwierdzający wniesienie wadium; d) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (zdolność techniczna lub zawodowa) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów (załącznik 8 do SIWZ); e) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach