Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczerców

Gmina Szczerców ogłasza przetarg

 • Adres: 97-420 Szczerców, ul. Pułaskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 318 059 , fax. 446 318 079
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczerców
  ul. Pułaskiego 8
  97-420 Szczerców, woj. łódzkie
  tel. 446 318 059, fax. 446 318 079
  REGON: 54585700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szczercow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczerców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowych pn.: Część 1: 1. Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie o dł, ok. 680mb. Podziały działek - ok 48szt. 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Podklucze o dł. ok 650mb. Podziały działek - ok 33szt. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grudna o dł. ok. 650mb. Podziały działek - ok 21szt. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: 1. Uregulowanie pasa drogowego budowanej/rozbudowywanej drogi. 2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwiązań. Jednostka projektowania zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem między innymi: szczegółowej technologii wykonania, trwałości konstrukcji. 4. Budowa zjazdów (indywidualnych, publicznych) do działek przyległych do pasa drogowego, Jednostka projektowania uzgodni lokalizację zjazdów z właścicielami terenu przyległego do projektowanego pasa drogowego. 5. Budowa zjazdów publicznych poprzez zaprojektowanie wlotów w istniejące drogi wewnętrzne, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez prawidłowe przeprojektowanie wlotów dróg wewnętrznych. 6. Budowa odwodnienia układu drogowego – częściowo (w rejonie skrzyżowań i miejscach trudnych z uwagi na istniejącą infrastrukturą) w postaci kanalizacji deszczowej, częściowo w postaci rowów przydrożnych umocnionych i nieumocnionych, budowa odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników wód (Jednostka projektowania ma w swoim zakresie doprowadzenie wód deszczowych do np.: zbiornika istniejącego, wybudowanie nowego zbiornika, kanału, rowu melioracyjnego itp. łącznie z zaprojektowanie budowy/przebudowy urządzeń i obiektów wodnych), Jednostka projektowania winna przeanalizować obszar w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi i wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. 7. Rozwiązanie wszystkich niezbędnych kolizji (odrębne opracowania – wydzielenie z danej branży w podziale na właścicieli kolidujących obiektów). 8. Budowa/przebudowa przepustów pod drogą. 9. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. 10. Inwentaryzacja drzewostanu do usunięcia (odrębne opracowanie) jeżeli jest wymagane. 11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu. 12. Wykonanie podziału działek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, który będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawierać również teren pod infrastrukturę projektowaną będącą również wynikiem rozwiązania zaistniałych kolizji. Dokładna ilość działek zostanie określona na etapie sporządzania map d/c projektowych. Pozostałe warunki ogólne: 1. Prace projektowe należy przeprowadzić w oparciu o ustawę z 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721). 2. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a w szczególności pozwolenia wodno-prawnego jeżeli przepisy będą wymagały jego sporządzenia (operat wodnoprawny jest integralna częścią dokumentacji projektowej), decyzji zarządcy drogi oraz pozostałych wynikających z przepisów szczegółowych. 3. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych i opinii, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, 4. Wykonanie badań geotechnicznych dla zadań. 5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczególności: projektów budowalnych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich w podziale na poszczególne branże. 6. Kompletne dokumentacje dotyczące ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami. 7. Mapa do celów projektowych – do wykonania po stronie Jednostki projektowania. Mapy do celów projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Jednostka projektowania przekaże w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiającemu. 8. Projekty techniczne winny być opracowane w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości dróg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe. 9. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem prac projektowych, ewentualnej wizji w terenie i na tej podstawie złożyć dopiero ofertę. 10. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwiązującej zaistniałe kolizje z istniejącym uzbrojeniem, a niezbędne do wykonania prawidłowo zadania leży po stronie Jednostki projektowania. 11. Kompletną dokumentację projektową w zakresie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, operatów wodnoprawnych itp. w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) – po 6 egz. jeżeli zajdzie taka potrzeba. 12. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót objętych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w przeciągu 6 miesięcy od daty protokólarnego przekazania przedmiotu zamówienia Jednostka projektowania jest zobowiązana na wniosek Inwestora przez okres 18 miesięcy od daty przekazania niniejszych kosztorysów do przeliczenia (zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysów inwestorskich i dostarczenia Zamawiającemu w 2 egz.. 13. Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. 14. Kompletną specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz 15. Wersję elektroniczną (edytowalna i nieedytowalną) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, specyfikacjami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zezwoleniami i opracowaniami w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) – po 3 egz. na płycie CD-R (kompletna wersja elektroniczna(nieedytowalna) w formacie PDF winna być możliwa do wydruku w skali oraz rysunki w formacie DWG). 16. Jednostka projektowa będzie zobowiązana do udziału w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (m.in. niezwłoczne udzielanie wyjaśnień do SIWZ). 17. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami i specyfikacjami technicznymi) winna spełniać wymogi ustawy o zamówieniach publicznych. Jednostka projektowania w dokumentacji projektowej zawrze szczegółowe informacje co do wszystkich istotnych parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń. Należy podać minimalne wymagane parametry równoważności zastosowanych materiałów. 18. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarządcę drogi będącej przedmiotem zamówienia itp.) wymagane przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie Jednostki projektowania. 19. Prace projektowe należy przeprowadzić w oparciu o Ustawę Prawo budowlane oraz Ustawę Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji projektowej Jednostka projektowania zastosowane materiały opisze parametrami technicznymi bez podawania znaków towarowych bądź wskazania na konkretnych producentów. Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowanie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umową i wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartą umową. 20. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych projektem. 21. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe z Ustawą prawo zamówień publicznych włącznie. 22. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie Jednostki projektowania, 23. Niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. 24. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych i jeżeli będzie taka konieczność na etapie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 25. Uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 26. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań przygotowanych przez Jednostkę projektowania lub osoby, którymi się posługuje. Opracowanie dokumentacji projektowych pn.: Część 2: 1. Koncepcja projektu drogowego oraz ścieżki rowerowej - Sołectwo Stanisławów Pierwszy o dł. ok 2850mb. 2. Przebudowa drogi w m-ci Zagadki o dł. 560mb. 3. Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar o dł. ok 700mb. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje: 1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwiązań. Jednostka projektowania zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem między innymi: szczegółowej technologii wykonania, trwałości konstrukcji. 2. Budowa/przebudowa przepustów pod drogą. 3. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych i opinii, zezwoleń w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę. 4. Wykonanie badań geotechnicznych dla zadania. 5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczególności: projektów budowalnych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. 6. Mapa do celów projektowych - do wykonania po stronie Jednostki projektowania. Mapy do celów projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Jednostka projektowania przekaże w 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiającemu. 7. Projekty techniczne winny być opracowane w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości dróg i infrastruktury technicznej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe. 8. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem prac projektowych, ewentualnej wizji w terenie i na tej podstawie złożyć dopiero ofertę. 9. Kompletną dokumentację projektową w zakresie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zecyzji zwalniających. 10. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W przypadku nie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót objętych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w przeciągu 6 miesięcy od daty protokólarnego przekazania przedmiotu zamówienia Jednostka projektowania jest zobowiązana na wniosek Inwestora przez okres 18 miesięcy od daty przekazania niniejszych kosztorysów do przeliczenia (zaktualizowania cen) przekazanych kosztorysów inwestorskich i dostarczenia Zamawiającemu w 2 egz.. 11. Przedmiary robót (kosztorysy ślepe) w podziale na poszczególne branże i operatorów sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. 12. Kompletną specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót - 2 egz. 13. Wersję elektroniczną (edytowalna i nieedytowalną) kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, specyfikacjami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zezwoleniami i opracowaniam - 1 egz. na płycie CD-R (kompletna wersja elektroniczna(nieedytowalna) w formacie PDF winna być możliwa do wydruku w skali oraz rysunki w formacie DWG). 14. Jednostka projektowa będzie zobowiązana do udziału w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych (m.in. niezwłoczne udzielanie wyjaśnień do SIWZ). 15. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami i specyfikacjami technicznymi) winna spełniać wymogi ustawy o zamówieniach publicznych. Jednostka projektowania w dokumentacji projektowej zawrze szczegółowe informacje co do wszystkich istotnych parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń. Należy podać minimalne wymagane parametry równoważności zastosowanych materiałów. 16. Prace projektowe należy przeprowadzić w oparciu o Ustawę Prawo budowlane oraz Ustawę Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji projektowej Jednostka projektowania zastosowane materiały opisze parametrami technicznymi bez podawania znaków towarowych bądź wskazania na konkretnych producentów. Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowanie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umową i wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartą umową. 17. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych projektem. 18. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający zrealizowanie zamierzenia z uwzględnieniem rodzaju i asortymentu materiałów koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury w oparciu o obowiązujące w tym zakresie normy i przepisy szczegółowe z Ustawą prawo zamówień publicznych włącznie. 19. Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie Jednostki projektowania, 20. Niezwłoczne udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. 21. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych i jeżeli będzie taka konieczność na etapie realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 22. Uzupełnianie dokumentacji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 23. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań przygotowanych przez Jednostkę projektowania lub osoby, którymi się posługuje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 6 000.00 zł Zadanie nr 2 - 3 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach