Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne, powiat moniecki

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 727 88 00 , fax. 85 727 88 30
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Słowackiego
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 85 727 88 00, fax. 85 727 88 30
  REGON: 50666651000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne, powiat moniecki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę oraz budowę nw. dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny, gmina Trzcianne, powiat moniecki: 1) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1118 na odcinku około 0,52 km; 2) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1394 na odcinku około 4,00 km; 3) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1424 na odcinku około 2,20 km; 4) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1529 na odcinku około 2,12 km; 5) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1552 na odcinku około 0,96 km; 6) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1192 na odcinku około 2,01 km; 7) Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr. geod. 1501, 1743 na odcinku około 1,30 km; 8) Budowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1348 na odcinku około 1,20 km; 9) Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr. geod. 1244 na odcinku około 1,14 km; Ogólny zakres prac projektowych – 15,45 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71132200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uzupełniony formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ), 2) pisemne zobowiązanie podmiotów zał. Nr 5 do SIWZ albo inny dokument, wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie określonym w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów. 3) pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego , zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną