Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 424 12 10 , , fax. 874 235 429
 • Data zamieszczenia: 2020-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 424 12 10 , , fax. 874 235 429
  REGON: 52650600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych inwestycji: 1) „Przebudowy drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”; 2) „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”; 3) „Przebudowy drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”; 4) „Przebudowy ulicy Baśniowej w Piszu”; 5) „Przebudowy ulicy Bratniej w Piszu”; 6) „Przebudowy ulicy Jaszczurówka w Piszu”; 7) „Przebudowy ulicy Letniej w Piszu”; 8) „Przebudowy ulicy Matejki w Piszu”; 9) „Przebudowy ulicy Narożnej w Piszu”; 10) „Przebudowy ulicy Owocowej w Piszu”; 11) „Przebudowy ulicy św. Wojciecha w Piszu”; 12) „Przebudowy ulicy Wędkarskiej w Piszu”; 13) „Przebudowy ulicy Wileńskiej w Piszu”; 14) „Przebudowy ulicy Wiosennej w Piszu”; 15) „Przebudowy ulicy Nowy Świat w Piszu”. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych - 15 kompletów, przy czym 1 komplet dokumentacji winien składać się z : 1) Rysunku planu sytuacyjnego (koncepcji) – 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej; 2) Projektu budowlanego – 4 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie pdf); 3) Projektu wykonawczego – 6 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie pdf); 4) Kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w formacie .ath oraz 1 egz. w formacie pdf); 5) Przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w formacie .ath oraz 1 egz. w formacie pdf); 6) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie pdf); 7) Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej wraz z zaktualizowanymi użytkami gruntowymi; 8) Projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. w formacie pdf); 9) Badania geotechnicznego gruntu w zależności od potrzeb, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 3. Wytyczne do projektowania: 1) planuje się wykonanie: a) przebudowy istniejącej nawierzchni dróg na nawierzchnię mineralno – asfaltową oraz częściowo z betonowej kostki brukowej; b) kanalizacji deszczowej w przypadku takiej konieczności; c) chodników na części ulic; d) zjazdów; e) przebudowy istniejących zjazdów; f) przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Matejki w Piszu: 2) przebudowa istniejącej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności; 3) inwentaryzacja istniejącego drzewostanu; 4) wykonanie mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją użytków gruntowych; 5) zestawienie długości odcinków ulic/dróg: a) przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady na działach o nr geod. 235/7- obręb Stare Guty, o nr geod. 81 – obręb Maszty oraz o nr geod. 175 – obręb Zawady, o długości ok. 3200 m; b) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej na działkach o nr geod. 16, 8, 10, 28/2, 1475/1, 29, 1475/6 i 33/2 – obręb Pisz 1 o długości ok. 2150 m; c) przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu na działce o nr geod. 184/4 – obręb Pisz 2 o długości ok. 220 m; d) przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu na części działki o nr geod.14/21 oraz na działce o nr geod. 33/1 – obręb Pisz 2 o długości ok. 520 m; e) przebudowa ulicy Bratniej w Piszu na działkach o nr geod. 564/10, 22 oraz części działek o nr geod. 14/4, 14/57 – obręb Pisz 2 o długości ok. 220 m; f) przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu na działce o nr geod. 4/15 – obręb Pisz 2 o długości ok. 150 m; g) przebudowa uli9cy Letniej w Piszu na działce o nr geod. 24/20 – obręb Pisz 2 o długości ok. 180 m; h) przebudowa ulicy Matejki w Piszu na działce o nr geod. 447 – obręb Pisz 2 o długości ok. 175 m; i) przebudowa ulicy Narożnej w Piszu na części działki o nr geod. 14/21 - obręb Pisz 1 o długości ok. 60 m; j) przebudowa ulicy Owocowej w Piszu na części działki o nr geod. 18/12 – obręb Pisz 1 o długości ok. 70 m; k) przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu na działkach o nr geod. 16/22, części działki o nr 15/12, 7/2, 6/4, częściach działek o nr geod. 4/8, 6/9, 6/10 i 14/83 o długości ok. 320 m; l) przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu na części działki o nr geod. 14/83 oraz na działkach o nr geod. 13 i 14/39 – obręb Pisz 1 o długości ok. 128 m; m) przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu na działce o nr geod. 18/31, części działki o nr geod. 17/7 oraz na działkach o nr geod 18/2, 24/23 – obręb Pisz 1 o długości ok. 520 m; n) przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu na działkach o nr geod. 20/2, 24/51, 21, 23/4, 24/24, 117/5 oraz części działek o nr geod. 24/41 i 24/49 o długości ok. 770 m; o) przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu na działkach o nr geod. 40, 37/7 – obręb Pisz 1 o długości ok. 800 m. 4. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643); 5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311); 7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Wykonawca zastosuje w dokumentacjach projektowych materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.)). Wykonawca opisze w dokumentacjach projektowych technologię robót, materiały i urządzenia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych według przedmiotowych dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy. Dokumentacje powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn i urządzeń. Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 5.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia ma również obowiązek: 1) uzyskać wszelkie ekspertyzy, badania, opinie, uzgodnienia, zezwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowe będące przedmiotem zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. 6. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysięcy). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym); 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005. Do oferty należy wówczas dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 3) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego; 4) wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach