Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu; 2) uzyskanie od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków; 3) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 2. Opracowana dokumentacja musi być wykonana w formie papierowej i elektronicznej, oddzielnie dla każdego zadania, i powinna zawierać: 1) Projekt budowlano wykonawczy; 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 3) Kosztorys inwestorski; 4) Przedmiar robót; ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.); 3. Dokumentację projektową należy wykonać w następujących ilościach: 1) na jeden kpl. dokumentacji w wersji papierowej składają się następujące ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany w 5 egz., b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz., c) kosztorys inwestorski - 1 egz., d) przedmiar robót w 1 egz. 4. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej zostanie przekazana na płycie CD i obejmuje: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zapisane w formacie: -pliki tekstowe - *.pdf, *.tiff – kolor, oraz edytowalnym oprogramowaniu Autocad – kolor, a przedmiar robót w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie ATH. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskiwania opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, jak też uzyskanie sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ, istotne postanowienia umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) 7. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca (lub osoba z udziałem której zostanie wykonane zamówienie) posiadał uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach