Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Gmina Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3206868, 3206849 , fax. 523 206 850
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Wielka
  ul. Ogrodowa 2
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3206868, 3206849, fax. 523 206 850
  REGON: 92350671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic, dróg i chodników na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: 1) Część Nr 1: a) Zadanie Nr 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie (dz. ew. nr 264/5). b) Zadanie Nr 2 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową drogi w Nowym Smolnie. c) Zadanie Nr 3 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową drogi w Kobylarni. 2) Część Nr 2: a) Zadanie Nr 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym. b) Zadanie Nr 2 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej związanej z budową drogi łączącej miejscowości Dąbrowa Wielka i Leszyce, gm. Nowa Wieś Wielka. c) Zadanie Nr 3 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej związanej z budową drogi dojazdowej w Dobromierzu. d) Zadanie Nr 4 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową ulicy Kąpielowej w miejscowości Prądocin. 3) Część Nr 3: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo- instalacyjnej związanej z budową drogi łączącej miejscowości Olimpin i Przyłęki (gm. Białe Błota). 4) Część Nr 4: Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowo-instalacyjnej związanej z budową przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ, składa się z wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Ponadto do oferty należy dołączyć: a) dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów, b) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 SIWZ), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach