Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i pomieszczeń budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i pomieszczeń budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu elewacji i pomieszczeń budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie ul. Głowackiego 6. 2. Zakres prac obejmować będzie: 1) remont elewacji – uzupełnienie ubytków, zmiana kolorystyki bez termoizolacji: - projekt budowlano wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz uzyskanie prawomocnych pozwoleń przeprowadzenia prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego – 5 egz., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., - kosztorys inwestorski – 3 egz., - przedmiar robót – 3 egz., - informację dotyczącą BIOZ – 5 egz., - wersję elektroniczną dokumentacji – 2 kpl. 2) remont pomieszczeń wewnątrz budynku – uzupełninie ubytków w ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów w całym budynku: - kosztorys inwestorski - 2 egz., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., - wersję elektroniczną dokumentacji – 2 kpl. Zamawiający udostępnia inwentaryzację budowlaną z marca 2015 roku w formie papierowej i dwg. Wykonawca przedstawi min. 3 propozycje koncepcji kolorystyki elewacji, aż do ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projektant ma obowiązek zaktualizowania dwa razy kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego. Opis techniczny budynku: - rok budowy - 1964 - powierzchnia zabudowy - 848,80 m2 - powierzchnia budynku ogółem - 3341,66 m2 - kubatura budynku - 10988,30 m2. Budynek wolnostojący, wykonany w kształcie litery L (wzdłuż ulic Głowackiego i Kołobrzeskiej). Posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii uprzemysłowionej. Otoczenie stanowią tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową. W sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, sieć placówek handlowo – usługowych i użyteczności publicznej oraz pas drogowy. Dokumentacja będzie użyta do postępowania o zamówienie publiczne i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Wymaga się jej wykonania zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.). 3. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy, która stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający w celach poglądowych zamieszcza zdjecia elewacji oraz rysunki techniczne budynku, które stanowią zał. Nr 6 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie tych podmiotów, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SIWZ, 2) składa wraz z ofertą zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 10 SIWZ. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (patrz Rozdział VIII ust. 12 SIWZ). Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego), wykonawca składa w oryginale razem z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach