Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice

GMINA MICHAŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91
 • Data zamieszczenia: 2022-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHAŁOWICE
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91
  REGON: 013269290
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy Michałowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla:1) przebudowy ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych na działce nr ewid. 14/3, 13 obręb Pęcice Małe w Pęcicach Małych i elementami odwodnienia,2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnych projektów budowlanych obejmujących:1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dwóch wielobranżowych koncepcji zagospodarowania terenu dla:a) przebudowy ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych,2) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danej ulicy (części), w tym:a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,b) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji (jeżeli dotyczą),c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych,d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,e) informacja BIOZ (jeżeli będzie wymagana),f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót w tym pozwolenie na budowę lub niezbędnych do zgłoszenia budowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem budowy,g) wykonanie projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRiD dla części 2h) przygotowanie materiałów niezbędnych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla części 2 zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).i) opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli dotyczą),j) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, w razie konieczności,k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli dotyczą),l) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu,3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:a) opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić i przekazać w wersji pdf oraz w wersji ath. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) ;c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji. Specyfikacje należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektów budowlanych w tym:1) projektu zagospodarowania terenu,2) projektu architektoniczno-budowlanego.4. W dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zastosować oprawy drogowe LED z energooszczędnym modułem LED charakteryzującym się wysoką skutecznością świetlną – min. 136 lm/W oraz parametry wskazane poniżej:1) temperatura barwowa odpowiednio dobrana do funkcji i wykorzystania oświetlanego terenu,2) lampa powinna charakteryzować się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08,3) zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt ma pozwolić na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku), CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV), I lub II klasa ochronności ,4) pozostałe wymagania w zakresie doboru rodzaju oświetlenia w tym m.in.:a) rodzaju opraw (zintegrowane lub nie, świecące bezpośrednio lub z odbicia - światło rozproszone),b) temperatury barwowej w zależności od lokalizacji,c) wymagań w zakresie energooszczędności,d) kompensacji mocy biernej,e) cyklu życia projektowanych urządzeń i produktów,f) ich wpływu na środowisko zostaną uzgodnione na etapie wykonywania zamówienia.5. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wziąć pod uwagę odpowiednie rozwiązanie minimalizujące moc bierną.6. W dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy wskazać rozwiązania dostępne na rynku, które zarówno w procesie produkcji mają możliwie mały wpływ na środowisko jak i w trakcie eksploatacji, jak i po zakończeniu cyklu życia opraw/źródeł światła. Wraz z podaniem odpowiednich systemów certyfikacji/norm dzięki którym możliwa będzie weryfikacja materiałów proponowanych przez wykonawców instalacji.7. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wariantowego układu zdalnego sterowania oświetleniem, w tym możliwości wielostopniowej redukcji mocy oraz zdalnej kontroli stanu instalacji, instalacji do ściemniania grupowego.8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opisu urządzeń i systemów zgodnie z zasadami ustawy Pzp oraz zasadami dostępności, a także określenia jakości poprzez odniesienie do systemów certyfikacji i norm o ile są dostępne w celu weryfikacji rozwiązań proponowanych przez wykonawców instalacji oświetlenia ulicznego.9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla poniższych dróg:1) ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych, obejmującej (część I):a) przebudowę ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych, na działce nr ewid. 14/3, 13 obręb Pęcice Małe w Pęcicach Małych i elementami odwodnienia,b) budowę na odcinku od ul. Leśnej do ul. Marii Konopnickiej w Pęcicach o długości ok. 70 m wraz z odwodnieniem.10. Dla poszczególnych ulic objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odrębną stosowną dokumentację techniczną, prawną oraz uzyskać stosowne pozwolenia na realizację inwestycji.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla:2) rozbudowy ulicy Piachy w Pęcicach Małych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD,2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnych projektów budowlanych obejmujących:1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dwóch wielobranżowych koncepcji zagospodarowania terenu dla:b) rozbudowy ulicy Piachy w Pęcicach Małych,2) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danej ulicy (części), w tym:a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,b) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji (jeżeli dotyczą),c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych,d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,e) informacja BIOZ (jeżeli będzie wymagana),f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót w tym pozwolenie na budowę lub niezbędnych do zgłoszenia budowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem budowy,g) wykonanie projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRiD dla części 2h) przygotowanie materiałów niezbędnych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla części 2 zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).i) opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli dotyczą),j) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, w razie konieczności,k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli dotyczą),l) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu,3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:a) opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić i przekazać w wersji pdf oraz w wersji ath. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) ;c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji. Specyfikacje należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektów budowlanych w tym:1) projektu zagospodarowania terenu,2) projektu architektoniczno-budowlanego.4. W dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zastosować oprawy drogowe LED z energooszczędnym modułem LED charakteryzującym się wysoką skutecznością świetlną – min. 136 lm/W oraz parametry wskazane poniżej:1) temperatura barwowa odpowiednio dobrana do funkcji i wykorzystania oświetlanego terenu,2) lampa powinna charakteryzować się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08,3) zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt ma pozwolić na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku), CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV), I lub II klasa ochronności ,4) pozostałe wymagania w zakresie doboru rodzaju oświetlenia w tym m.in.:a) rodzaju opraw (zintegrowane lub nie, świecące bezpośrednio lub z odbicia - światło rozproszone),b) temperatury barwowej w zależności od lokalizacji,c) wymagań w zakresie energooszczędności,d) kompensacji mocy biernej,e) cyklu życia projektowanych urządzeń i produktów,f) ich wpływu na środowisko zostaną uzgodnione na etapie wykonywania zamówienia.5. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wziąć pod uwagę odpowiednie rozwiązanie minimalizujące moc bierną.6. W dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy wskazać rozwiązania dostępne na rynku, które zarówno w procesie produkcji mają możliwie mały wpływ na środowisko jak i w trakcie eksploatacji, jak i po zakończeniu cyklu życia opraw/źródeł światła. Wraz z podaniem odpowiednich systemów certyfikacji/norm dzięki którym możliwa będzie weryfikacja materiałów proponowanych przez wykonawców instalacji.7. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wariantowego układu zdalnego sterowania oświetleniem, w tym możliwości wielostopniowej redukcji mocy oraz zdalnej kontroli stanu instalacji, instalacji do ściemniania grupowego.8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opisu urządzeń i systemów zgodnie z zasadami ustawy Pzp oraz zasadami dostępności, a także określenia jakości poprzez odniesienie do systemów certyfikacji i norm o ile są dostępne w celu weryfikacji rozwiązań proponowanych przez wykonawców instalacji oświetlenia ulicznego.9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla poniższych dróg:2) ulicy Piachy w Pęcicach Małych, obejmującej (część II):a) rozbudowę drogi o długości ok. 330m z odwodnieniem. Ok. 15 działek wymaga podziału do decyzji ZRiD,b) przebudowę istniejącego oświetlenia.10. Dla poszczególnych ulic objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odrębną stosowną dokumentację techniczną, prawną oraz uzyskać stosowne pozwolenia na realizację inwestycji.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla:3) przebudowy ulicy Okrężnej w Granicy na działce nr. ew. 489, 488 obręb Granica o długości ok. 150m,2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnych projektów budowlanych obejmujących:1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dwóch wielobranżowych koncepcji zagospodarowania terenu dla:c) przebudowy ulicy Okrężnej w Granicy,2) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danej ulicy (części), w tym:a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,b) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji (jeżeli dotyczą),c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych,d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,e) informacja BIOZ (jeżeli będzie wymagana),f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót w tym pozwolenie na budowę lub niezbędnych do zgłoszenia budowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem budowy,g) wykonanie projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRiD dla części 2h) przygotowanie materiałów niezbędnych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla części 2 zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).i) opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli dotyczą),j) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, w razie konieczności,k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli dotyczą),l) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu,3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:a) opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić i przekazać w wersji pdf oraz w wersji ath. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) ;c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji. Specyfikacje należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektów budowlanych w tym:1) projektu zagospodarowania terenu,2) projektu architektoniczno-budowlanego.4. W dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zastosować oprawy drogowe LED z energooszczędnym modułem LED charakteryzującym się wysoką skutecznością świetlną – min. 136 lm/W oraz parametry wskazane poniżej:1) temperatura barwowa odpowiednio dobrana do funkcji i wykorzystania oświetlanego terenu,2) lampa powinna charakteryzować się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08,3) zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt ma pozwolić na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku), CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV), I lub II klasa ochronności ,4) pozostałe wymagania w zakresie doboru rodzaju oświetlenia w tym m.in.:a) rodzaju opraw (zintegrowane lub nie, świecące bezpośrednio lub z odbicia - światło rozproszone),b) temperatury barwowej w zależności od lokalizacji,c) wymagań w zakresie energooszczędności,d) kompensacji mocy biernej,e) cyklu życia projektowanych urządzeń i produktów,f) ich wpływu na środowisko zostaną uzgodnione na etapie wykonywania zamówienia.5. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wziąć pod uwagę odpowiednie rozwiązanie minimalizujące moc bierną.6. W dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy wskazać rozwiązania dostępne na rynku, które zarówno w procesie produkcji mają możliwie mały wpływ na środowisko jak i w trakcie eksploatacji, jak i po zakończeniu cyklu życia opraw/źródeł światła. Wraz z podaniem odpowiednich systemów certyfikacji/norm dzięki którym możliwa będzie weryfikacja materiałów proponowanych przez wykonawców instalacji.7. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wariantowego układu zdalnego sterowania oświetleniem, w tym możliwości wielostopniowej redukcji mocy oraz zdalnej kontroli stanu instalacji, instalacji do ściemniania grupowego.8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opisu urządzeń i systemów zgodnie z zasadami ustawy Pzp oraz zasadami dostępności, a także określenia jakości poprzez odniesienie do systemów certyfikacji i norm o ile są dostępne w celu weryfikacji rozwiązań proponowanych przez wykonawców instalacji oświetlenia ulicznego.9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla poniższych dróg:3) ulicy Okrężnej w Granicy, obejmującej (część III):a) przebudowę ulicy Okrężnej w Granicy na działce nr. ew. 489, 488 obręb Granica o długości ok. 150m.10. Dla poszczególnych ulic objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odrębną stosowną dokumentację techniczną, prawną oraz uzyskać stosowne pozwolenia na realizację inwestycji.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla:4) przebudowy ulicy Norwida w Komorowie od ul. Wiejskiej do skrzyżowania ulic Mikołaja Reja oraz Filmowej w Granicy z odwodnieniem o długości ok 380m,na terenie Gminy Michałowice.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnych projektów budowlanych obejmujących:1) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dwóch wielobranżowych koncepcji zagospodarowania terenu dla:d) przebudowy ulicy Norwida w Komorowie od ulicy Wiejskiej do skrzyżowania ulic Mikołaja Reja oraz Filmowej w Granicy,2) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danej ulicy (części), w tym:a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień,b) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie w/w decyzji (jeżeli dotyczą),c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunków gruntowych,d) opracowanie kompletnego projektu budowlanego (obejmującego wszystkie branże) wymaganego przepisami Prawa Budowlanego i spełniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót,e) informacja BIOZ (jeżeli będzie wymagana),f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację robót w tym pozwolenie na budowę lub niezbędnych do zgłoszenia budowy wraz ze skutecznym zgłoszeniem budowy,g) wykonanie projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRiD dla części 2h) przygotowanie materiałów niezbędnych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla części 2 zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).i) opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych (jeżeli dotyczą),j) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, w razie konieczności,k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli dotyczą),l) opracowanie i uzgodnienie (zatwierdzenie) kompletnego projektu stałej organizacji ruchu,3) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, w tym:a) opracowanie szczegółowych przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych;b) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić i przekazać w wersji pdf oraz w wersji ath. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458) ;c) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robót, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji. Specyfikacje należy przygotować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem opracowanie kompletnych projektów budowlanych w tym:1) projektu zagospodarowania terenu,2) projektu architektoniczno-budowlanego.4. W dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zastosować oprawy drogowe LED z energooszczędnym modułem LED charakteryzującym się wysoką skutecznością świetlną – min. 136 lm/W oraz parametry wskazane poniżej:1) temperatura barwowa odpowiednio dobrana do funkcji i wykorzystania oświetlanego terenu,2) lampa powinna charakteryzować się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08,3) zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt ma pozwolić na regulację w zakresie: 0° do +15° (szczytowy, na słupie); -15° do 0° (boczny, na wysięgniku), CLO - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie; dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV), I lub II klasa ochronności ,4) pozostałe wymagania w zakresie doboru rodzaju oświetlenia w tym m.in.:a) rodzaju opraw (zintegrowane lub nie, świecące bezpośrednio lub z odbicia - światło rozproszone),b) temperatury barwowej w zależności od lokalizacji,c) wymagań w zakresie energooszczędności,d) kompensacji mocy biernej,e) cyklu życia projektowanych urządzeń i produktów,f) ich wpływu na środowisko zostaną uzgodnione na etapie wykonywania zamówienia.5. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany będzie wziąć pod uwagę odpowiednie rozwiązanie minimalizujące moc bierną.6. W dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia należy wskazać rozwiązania dostępne na rynku, które zarówno w procesie produkcji mają możliwie mały wpływ na środowisko jak i w trakcie eksploatacji, jak i po zakończeniu cyklu życia opraw/źródeł światła. Wraz z podaniem odpowiednich systemów certyfikacji/norm dzięki którym możliwa będzie weryfikacja materiałów proponowanych przez wykonawców instalacji.7. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wariantowego układu zdalnego sterowania oświetleniem, w tym możliwości wielostopniowej redukcji mocy oraz zdalnej kontroli stanu instalacji, instalacji do ściemniania grupowego.8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opisu urządzeń i systemów zgodnie z zasadami ustawy Pzp oraz zasadami dostępności, a także określenia jakości poprzez odniesienie do systemów certyfikacji i norm o ile są dostępne w celu weryfikacji rozwiązań proponowanych przez wykonawców instalacji oświetlenia ulicznego.9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla poniższych dróg:4) ulicy Norwida w Komorowie, obejmującej (część IV):a) przebudowę ul. Norwida w Komorowie od ul. Wiejskiej do skrzyżowania ulic Mikołaja Reja oraz Filmowej w Granicy z odwodnieniem o długości ok 380m,10. Dla poszczególnych ulic objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać odrębną stosowną dokumentację techniczną, prawną oraz uzyskać stosowne pozwolenia na realizację inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach