Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie

Gmina Pęczniew ogłasza przetarg

 • Adres: 99-235 Pęczniew, ul. Główna 10/12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 781 519 , fax. 436 781 519
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pęczniew
  ul. Główna 10/12
  99-235 Pęczniew, woj. łódzkie
  tel. 436 781 519, fax. 436 781 519
  REGON: 73093439300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie, budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie oraz budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie. Przedmiot zamówienia podzielony zostaje na 3 części: - Część 1 – obejmuje wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. K. Deki – Deczyńskiego w Pęczniewie (99-235 Pęczniew, ul. Główna 15). Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowalne obejmujące pełny zakres wskazany w audycie energetycznym (załącznik nr 2a do SIWZ) dla wariantu optymalnego. Szczegółowy zakres kompleksowej termomodernizacji wskazany został w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. - Część 2 – obejmuje wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Pęczniewie (99-235 Pęczniew, ul. Główna 31). Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowalne obejmujące pełny zakres wskazany w audycie energetycznym (załącznik nr 2b do SIWZ) dla wariantu optymalnego. Szczegółowy zakres kompleksowej termomodernizacji wskazany został w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. - Część 3 - obejmuje wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Pęczniewie (ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew). Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowalne obejmujące pełny zakres wskazany w audycie energetycznym (załącznik nr 2c do SIWZ) dla wariantu optymalnego. Szczegółowy zakres kompleksowej termomodernizacji wskazany został w programie funkcjonalno użytkowym stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ. Zamawiający informuje, iż ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia w tym w programie funkcjonalno - użytkowym wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, system itp.) służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w programie funkcjonalno – użytkowym (tabela równoważności). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych oferowanego produktu w ofercie (tabela równoważności).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: A) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – w przypadku oferty na część 1 zamówienia; B) 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) - w przypadku oferty na część 2 zamówienia; C) 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) - w przypadku oferty na część 3 zamówienia; przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt XIII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.3a do formularza oferty- w zakresie 1 części zamówienia, nr 3.3b do formularza oferty- w zakresie 2 części zamówienia, nr 3.3c do formularza oferty - w zakresie 3 części zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach